Ποιοι θα αναγνωρίσουν τους 2 προφήτες του ΘΕΟΥ και τον ΑντίΧριστο..

2022-07-15 20:57

 

 

Κατα Ιωαννη κεφ.7ο (απόσπασμα απο Ευαγγελική περικοπή της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ)
 
40 πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης· 
41 ἄλλοι ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· οἱ δὲ ἔλεγον· Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 
42 οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυῒδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 
43 σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι' αὐτόν.
 
47 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; 
48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; 
49 ἀλλ’ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι! 
50 λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτὸν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν· 
51 Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ' αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 
52 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται.
 
 
 
Κατα Ματθαίον  κεφ.2ο (απόσπασμα απο Ευαγγελική περικοπή των  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)
 
1 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα 
2 λέγοντες· Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 
3 ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ, 
4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ' αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. 
5 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου· 
6 Καὶ σύ Βηθλέεμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.
 
 
Μελετώντας  κανείς  τις  Γραφές  διαπιστώνει  οτι  ο  ΘΕΟΣ  είχε  ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ    την  εξουσία, πολιτική και θρησκευτική,  για  τον  ερχομό-γέννηση  του  Υιου Του  μεσω  των "μάγων εξ ανατολών"  κατι  που  ΠΕΡΙΜΕΝΕ  και  ΓΝΩΡΙΖΕ  η  θρησκευτική  εξουσία  καθως  αυτή  κατεύθυνε  τους  μάγους  στην  Βηθλεέμ  όπου  και  πραγματικά  βρήκαν  τον  Υιο και Λόγο του ΘΕΟΥ  γεννημένο  ως  ανθρωπο. Κρατάμε  ως  ΑΠΟΡΙΑ-ΕΡΩΤΗΜΑ  γιατί  δεν  πήγαν  οι  ίδιοι να  συναντήσουν τον  αναμενόμενο  "ηγούμενο" τους  ,που  θα  ήταν το  φυσιολογικό και αναμενόμενο  ,αλλα καθοδήγησαν απλώς  τους  μάγους??
Μετά απο 30-33 χρόνια  αυτοί  λοιπόν που είχαν  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ απο τον ΘΕΟ και  ΓΝΩΡΙΖΑΝ για  την  Γέννηση του Χριστού-Μεσσία  περίμεναν  να  έλθει-κηρύξει  απο την Βηθλεέμ  και  οχι απο την Γαλιλαία όπως  έγινε με  τον Κύριο Μας  παρότι  έβλεπαν  εναν  άνθρωπο  μπροστά  τους 30-33  ετών  ΔΕΝ  ΕΡΕΥΝΗΣΑΝ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ  και ΔΕΝ ΕΡΕΥΝΗΣΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ το θέμα  ως  όφειλαν  αλλά  εμειναν  στο  επιφανειακό, ότι  κηρύττει  στην  Γαλιλαία  και  αυτός  ο λόγος που δεν  ΠΕΙΣΤΗΚΑΝ  ΑΡΧΙΚΑ  οτι είναι ο Μεσσίας τους.
Βλέπουμε  λοιπόν  οτι  ο ΘΕΟΣ επέτρεψε  ωστε  οι  γνωρίζοντες  τις  Γραφές  κατα  τον  ΤΥΠΟ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ-ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ  δεν  κατάλαβαν  την  ουσία και  δεν  αναγνώρισαν  τον  ΧΡΙΣΤΟ  αλλά  και  οι  ΜΗ  γνωρίζοντες  τις  Γραφές που είχαν  ως  κριτήριο  την  ΚΑΡΔΙΑ-ΨΥΧΗ   τους  κατάλαβαν  την  ουσία και  αναγνώρισαν  τον  ΧΡΙΣΤΟ.
 
Κάτι  παρεμφερές  θα συμβεί  και  στις  μέρες μας. 
 
Οι  ΤΥΠΟΛΑΤΡΕΣ  Χριστιανοί  που  δεν  έχουν  βιώσει  το  βαθύτερο  νόημα  της  ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  δυστυχώς  ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ  ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ και θα  ΠΛΑΝΗΘΟΥΝ σε αντίθεση με  τους  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ που το Αγιο Πνεύμα θα τους  αποκαλύψει  όλες  τις  Αλήθειες και θα τους Προστατέψει απο την  ερχόμενη  ΠΛΑΝΗ και  τις  δυσκολίες, θα  αντιληφθούν  τους  Μαρτυρες και τον  Αντίχριστο.
 
Επίσης και ως προς  το μέρος/τρόπο  εμφάνισης του  Αντιχρίστου θα  υπάρξει αντιστοιχία. 
 
Απο την  Βηθλεέμ  περίμεναν οι  "θεολόγοι"  της  εποχής  του  τον  Χριστό να εμφανιστεί  αλλά  ξεκίνησε απο την  Γαλιλαία  γεννημένος στην  Βηθλεέμ, έτσι και με  τον  Αντίχριστο απο  βασιλική  οικογένεια  και με  γνωστή  καταγωγή  τον περιμένουν  αλλά  απο  αλλού  θα  ξεκινήσει  (διαφορετικό  μέρος  απο τον  τόπο  καταγωγής  του)  έχοντας  μακρινή  ΑΣΗΜΗ  καταγωγή  απο την φυλή  του  Δαν.

 


 

ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

 

Περί της Συντελείας του κόσμου και περί Αντιχρίστου και εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου μας

 

Πριν δε ταύτα γίνωσι, θ’ αποστείλη ο Κύριος Ηλίαν τον Θεσβίτην και τον Ενώχ, ως εύσπλαχνος, δια να παρακινήσωσιν εις την ευσέβειαν το γένος των ανθρώπων, και κηρύξωσι παρρησία την θεογνωσίαν εις πάντας τούς ανθρώπους, δια να μη πιστεύσωσιν εις τον Τύραννον ένεκα φόβου, και θέλουσι κράζει και λέγει.

Πλάνος είναι, ω άνθρωποι, ας μη πιστεύση κανείς εις αυτόν παντελώς, μηδέ να υπακούση εις τον θεομάχον· ας μη φοβηθή κανείς εξ υμών διότι ταχέως θα αφανισθή. Ιδού έρχεται εξ ουρανού ο Κύριος, δια να κρίνη πάντας, όσοι επείσθησαν εις τα σημεία αυτού· αλλ’ ολίγοι είναι τότε οι θέλοντες να υπακούσωσι, και να πιστεύσωσι εις το κήρυγμα των προφητών. Ταύτα δε ποιεί ο Σωτήρ, δια να δείξη την άφατον αυτού φιλανθρωπίαν· ότι ουδέ κατά τον καιρόν εκείνον δεν αφίνει το γένος των ανθρώπων άνευ κηρύγματος, δια να υπάρχουν πάντες αναπολόγητοι εις την κρίσιν.

-----------------------------------------------

Στα  εσχατα  χρόνια  θα στείλει  ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ  ΘΕΟΣ μας  2 προφήτες-μαρτυρες  ωστε να  διαφυλάξουν  το ποίμνιο  απο  την  πολυ μεγάλη  ΠΛΑΝΗ  που  θα έχει  δημιουργήσει ο ΕΧΘΡΟΣ-ΔΙΑΒΟΛΟΣ...Μεσα  στην  ΠΛΑΝΗ  αυτη  θα είναι  και  η ΕΜΦΑΝΙΣΗ , μαζι με  τον πραγματικό ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ,  ενος  ΨΕΥΔΟ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ....

Κάποιοι μας λένε οτι θα  είναι οι 2 προφήτες  της ΠΑΛΑΙΑΣ  ΔΙΑΘΗΚΗΣ  Ηλίας-Ενωχ ή και ο  Αγιος Ιωαννης ο Θεολόγος  αλλα αρκετοί  σύχρονοι  σεβάσμιοι  υποστηρίζουν  οτι  θα είναι  "εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιου"...

Kάποιοι  ισχυρίζονται  οτι  θα  επιτελέσουν  ΣΗΜΕΙΑ και  ΤΕΡΑΤΑ  ,κατι  τέτοιο  δεν  μας  το  λέει  ΞΕΚΑΘΑΡΑ  κάποιος  Αγιος μας   αλλα και κατα  Θείαν  Οικονομία ο ΘΕΟΣ  δεν  θα ήθελε  να  πιστέψει  κάποιος  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ  στους  2  προφήτες  αλλα  θα  τους  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ ΚΑΡΔΙΑΚΑ την  Αλήθεια  Του, οπως  ερμηνεύει  σχετικά  ο  πατήρ  Νεκτάριος  Μουλατσιώτης. Επίσης  λόγω  του  οτι  τα  ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ  ΤΕΡΑΤΑ  θα  γίνουν  απο  τον  Ψευδοπροφήτη  θεωρούμε  οτι  αντίστοιχη  Θαυματουργία  απο  πλευράς ΘΕΟΥ και των  2  μαρτύρων  του  ΘΑ  ΜΠΕΡΔΕΥΕ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  τους  πιστούς  καθως  οι  περισσότεροι  θα  περιμένουν  απο  τις  Διαβολικές  Δυνάμεις  να  κάνουν  θαύματα..  Αυτο  ενισχύεται  και  απο το  αναφερόμενο  του  Αγίου  Εφραίμ  ΟΤΙ  ΟΛΙΓΟΙ  ΘΑ  ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΝ-ΠΙΣΤΕΥΣΟΥΝ  ΣΤΟ  ΚΗΡΥΓΜΑ  ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ,  αν  υπήρχε  Θαυματουργία  δεν  θα  συνέβαινε  αυτό  αλλά  και  θα  μας  το  ΑΝΕΦΕΡΕ  ρητως  ο Αγιος  μας..

  Οι 2 προφητες θα ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ αλλα  και με  την ΝΕΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ ,οπως ακριβως ο ενας προφήτης-μαρτυρας Εσχατων θα κινείται εν πνεύματι και δυναμει του προφήτου που ΕΖΗΣΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  και ο έτερος προφήτης-μαρτυρας  θα κινείται εν πνεύματι και δυναμει του  προφητου-μαρτυρα  που ΕΖΗΣΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  με  παρόμοιο τρόπο θα μπορούμε να  τους  ΣΥΣΧΕΤΙΣΟΥΜΕ με την  ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ που συνεβη το 2013
 

 Τελος, ενα σίγουρο  ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  ΤΩΝ 2 ΠΡΟΦΗΤΩΝ-ΜΑΡΤΥΡΩΝ των ΕΣΧΑΤΩΝ ΕΤΩΝ  θα είναι η ΚΑΤΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ  αρκετα πριν  εμφανιστει  σε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  ΗΓΕΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ωστε οι Πιστοί να παραμείνουν  ασφαλείς ΠΡΟΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ  καθως Η ΠΛΑΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ τις ημέρες  εκείνες.

 

 "Ο Θεός, αποκαλύπτει το θέλημά Του σε αυτούς που είναι πρόθυμοι να το ακούσουν και να το εκτελέσουν. Σε αυτούς ο Θεός αποκαλύπτει το θέλημά Του και τις αλήθειές Του. Στους υπολοίπους, που έχουν κλειστά τα αυτιά της ψυχής τους και κλειστά τα πνευματικά τους μάτια δεν τους αποκαλύπτεται,  ό,τι αξίωμα και αν έχουν, όποια θέση και αν κατέχουν.

ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ
 
Πως θα τους ξεχωρίσουμε;
Λένε οι άγιοι, ότι το Πνεύμα το Άγιο θα αποκαλύψει στους ευλαβείς επισκόπους, στους ευλαβείς αρχιερείς, στους ευλαβείς αρχιεπισκόπους, στους ευλαβείς ιερείς και μοναχούς την αλήθεια στην καρδιά τους και ο Θεός θα τους πληροφορήσει ότι αυτοί είναι οι αληθινοί προφήτες  Ηλίας και Ενώχ.
Θα λάβουν αυτή τη πληροφορία από τον Θεό.
Οι άλλοι που δεν θα τη λάβουν, θα τους καταδικάζουν.
 
Σκεφθείτε όμως, αδελφοί μου, τι σύγχυση έχει να γίνει τότε, σκέφτεστε τι έχει να γίνει!
Αυτό δεν έγινε, αδέλφια μου, και την εποχή του Χριστού;
Αυτή τη σύγχυση είχε πάθει η Σαμαρείτιδα όταν άκουγε τον έναν αρχιερέα που έλεγε έρχεται ο Χριστός.
Ο Γαμαλιήλ έλεγε ετούτος είναι, αν δεν είναι μη τον καταδικάσετε θα εξαφανισθεί μόνος του, οι δε άλλοι έλεγαν δεν είναι αυτός και αργότερα φώναξαν το «άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν!».
Απατεώνας είναι έλεγαν άλλοι και οι ίδιοι οι Αρχιερείς έπαθαν τελικά σύγχυση.
Γιατί έπαθαν σύγχυση; Διότι βασιζόντουσαν στον εαυτόν τους και στην κρίση τους και το Πνεύμα το Άγιο δεν κάθεται στη καρδιά του υποκριτή και του εγωϊστή..."
 
Απόσπασμα από ομιλία του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Μουλατσιώτη - Πάσχα 2012
 

 

και  Ο ΝΟΩΝ  ΝΟΕΙΤΩ  και  ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΩ...