ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν..

2016-01-18 23:42

Το  Ευαγγελικό  χωρίο  του  τίτλου  αναφέρεται  στην  ΜΕΓΑΛΗ  ΘΛΙΨΗ των  3,5 καιρών  που θα  υπάρξει  ΚΑΤΑ  την  κυριαρχία  του  Αντιχρίστου  και  ακολουθείται  απο την  Β΄Παρουσία  του  Κυρίου μας.

 

5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο.

6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας.

7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.

8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

 

ο Αντίχριστος  που  θα  έχει  καταφέρει  με  τις  πλαστες  του  "αρετές"  να  ανέβει  στην  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ  ως  παγκόσμιος  ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΣ  , συμφωνα  με  πολλά  στοιχεία  που υπάρχουν  αναμένεται  να  συμβεί  στο  ερχόμενο  χρονικό  διάστημα, θα  πολεμήσει  την  Εκκλησία  του  Χριστού  για  3,5  καιρούς  (και οχι 3,5 χρόνια..)  και  θα  "δώσει"  το αναφερόμενο  σφράγισμα  στους  ανθρώπους.Οι  πραγματικά  πιστοί  δουλοι  του  ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  θα  βρίσκονται  τοτε  σε  απομόνωση, σε τρομερή  δυσμένεια.

 

Οπως  μας  λέει και ο Αγιος  Ιππόλυτος 

 "τότε σκότος  έσται τοις ανθρώποις και θρήνος επί θρήνον και  ουαί επί ουαί.....Πάντες  γαρ  του  εκφυγείν  και  κρυβήναι  σπουδάσουσι και  ουδαμού  δυνήσονται  λαθείν εκ των  παθών του  αντικειμένου".

 

Γράφει  ο  αρχιμ.Χαρ.Βασιλόπουλος  στο  βιβλίο  του  "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ".....

"Πολλοί  τότε  θα  αποσυρθούν μακριά  απο  τους  ανθρώπους,στις ερημιές.  Πολλοί θα φεύγουν απο τον  ένα  τόπο  στον άλλο.  Πολλοί  απο  τους  πιστούς  θα  αποζητήσουν την  γαλήνη  της  ερημιάς, θα  προτιμήσουν να ζήσουν "εν ερημίαις πλανώμενοι και όρεσι και  σπηλαίοις και ταις  οπαίς της  γης" οπως ο προφήτης Ηλίας"

Έρημος μπορούμε να  εννοήσουμε, οχι μόνον τον  έρημο  απο  ανθρώπους τόπον, αλλά  και  την  ΑΠΟΜΟΝΩΣΙΝ ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  ΠΙΣΤΟΥΣ και  το  να  κρύβωνται οι  πιστοί και  ΜΕΣΑ  ΣΤΙΣ  ΠΟΛΕΙΣ.

Τότε, οπως λέγει  ο  Ανδρέας  Καισάρειας, άνθρωποι της  Εκκλησίας "οι ταύτης εκλεκτοί και κορυφαιότατοι, των πολιτικών θορύβων και  των  κοσμικών  ηδονών  καταπτύοντες, εις την  ΕΡΗΜΟΝ πάσης κακίας, πάμφορον δε πάσης  αρετής, πολιτείαν  φεύξονται, κατα  τον Μέγαν  Μεθόδιον, κάκει των  ΠΟΛΕΜΟΥΝΤΩΝ  ΔΑΙΜΟΝΩΝ τε και  ΠΟΝΗΡΩΝ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ  τας  προσβολάς  διαφεύξονται" ( PG 106,324,325)

Θα  επιδιώξει  ο  Αντίχριστος  με  ψεύδη και  συκοφαντίες, με  σκανδαλισμούς και κοσμικές  επεμβάσεις, με  σπορά  ηδονικής  ζωής και  ποικίλων  πειρασμών  να  ΔΙΩΞΗ  τους  πιστούς απο  τα  ασκητήρια και  ερημητήρια  τους.

Μας  λέει  ο  Αγιος  Ιππόλυτος

"Τότε  αποστελεί  εν  όρεσι και  σπηλαίοις και  ταις  οπαίς της  γης  των  ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΤΑΣ  ΦΑΛΑΓΓΑΣ, προς  το  ερευνήσαι τους  αποκρυβέντες εκ των  οφθαλμών  αυτού και  προσαγαγείν  αυτούς  εις  προσκύνησιν  αυτού"

ο ΘΕΟΣ  θα  προστατεύση  την  Εκκλησία  και  τους  πιστούς  του  δούλους  με  τις  ΔΥΟ ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΤΟΥ  ΑΕΤΟΥ  οπως  μας  λέει  χαρακτηριστικά  η Αποκάλυψη..

"καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως"

 

Η  ΠΙΣΤΙΣ  ΤΩΝ  ΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ  ΘΕΟΥ  θα  αποτελέσει  την  ΜΟΝΑΔΙΚΗ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ  στο  ψυχοκτόνο  εργο  του  Αντίχριστου.

Ο  Αγιος  Κυριλλος  Ιεροσολύμων  μας  λέει  οτι  , οι  πιο  μεγάλοι  Μάρτυρες  του  Χριστού  θα  είναι  εκείνοι, του  καιρού  του  Αντίχριστου 

"Υπερ  γαρ  πάντας  μάρτυρας  εγω  φημι  είναι  τους  τότε  Μάρτυρας"

 

Αλλά  και  ο  Αγιος  Ιππόλυτος

"Μακάριοι οι  τότε  νικήσαντες  τον τύραννον, οτι παρά  τους  πρώτους  Μάρτυρας  ενδοξότεροι και  υψηλότεροι έχουσι  αναδειχθήναι"

 

Αγαπητοί  μου  αδελφοί, ας  γίνουμε  λοιπόν  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ  και  φιλοι  του  ΧΡΙΣΤΟΥ μας, ειναι  ο  ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ  ΔΡΟΜΟΣ  για  να  σώσουμε την  ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΙΜΗ  ΨΥΧΗ μας  στις  ερχόμενες  δυσκολίες....