ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ..

2015-08-08 23:52

 

κατα  Ματθαίον Ευαγγέλιο

 

1.19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. 

1.20 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου· 

1.21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.

 

2.13 Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 

2.14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον

 

2.19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ 

2.20 λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 

2.21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ.

 

 Από τα  παραπάνω  Ευαγγελικά  χωρία  και  τα  γεγονότα  της  Α'Παρουσίας  του  Κυρίου μας  βλέπουμε  οτι  ο τρόπος  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  της  Θεοτόκου ,του Ιησου και του Ιωσηφ  είναι   μεσω  εμφάνισης  Αγγέλου  στον  υπνο  τους  3 φορές  ΑΚΡΙΒΩΣ  ΤΗΝ  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΣΤΙΓΜΗ  ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ωστε  να  γίνει  εφικτή  η  ΘΕΙΑ  ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ  και  εφαρμογή του  ΘΕΙΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ.  Το  οτι  γίνεται  με  αυτον  τον τρόπο και  3  φορές  σημαίνει  ΟΤΙ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  ΤΥΧΑΙΑ  δοσμένο  στην  Γραφή  αλλά  και  θα  μπορούσε  με  λογισμούς  να  τους  οδηγήσει  ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ  ΘΕΟΣ  στην  εφαρμογή  του  σχεδίου  του.  Φανερό  είναι  οτι  κάτι  θέλει να  μας  τονίσει  εδω  ο ΠΑΝΣΟΦΟΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ μας...

 

Απο  την  Αποκάλυψη  του  Αγιου Ιωαννου  εχουμε,

 

12.6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα.

12.13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρρενα. 

12.14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 

 

Το  "φεύγε εις  Αιγυπτον"  του  Αγγέλου  προς  τον Ιωσηφ  εδω  το  βλέπουμε  ως  "εφυγεν εις την ερημο".  Παραλληλισμός  που κρύβει  και  ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ  γεγονότος  ωστε να  ξέρουμε  ΠΩΣ  ΘΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ  για  τον  χρόνο  της  ΦΥΓΗΣ  ΜΑΣ  στην  έρημο.  Ετσι  και  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΤΑΙ  ο χρόνος  που  θα συμβεί  αυτό  το  γεγονός  αλλα  και  ΔΕΝ  ΕΡΧΕΤΑΙ  ΕΙΣ  ΓΝΩΣΙΝ  ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΜΑΣ,  πολυ  σημαντικό  και αυτό  καθως  η  ΓΝΩΣΗ  της  πληροφορίας  χρόνου & τόπου της  φυγής   ΘΑ ΗΤΑΝ  ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ  ΣΥΜΜΑΧΟΣ  στον  επερχόμενο  διωγμό  που  θα  εξαπολύσουν  οι  ΕΧΘΡΙΚΕΣ  δυνάμεις  εναντίον  των  Χριστιανών.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ'- κεφ.17

 

2 καὶ ἐγένετο ρῆμα Κυρίου πρὸς ᾿Ηλιού· 

3 πορεύου ἐντεῦθεν κατὰ ἀνατολὰς καὶ κρύβηθι ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορρὰθ τοῦ ἐπὶ προσώπου τοῦ ᾿Ιορδάνου· 

4 καὶ ἔσται ἐκ τοῦ χειμάρρου πίεσαι ὕδωρ, καὶ τοῖς κόραξιν ἐντελοῦμαι διατρέφειν σε ἐκεῖ. 

5 καὶ ἐποίησεν ᾿Ηλιοὺ κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου, καὶ ἐκάθισεν ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορρὰθ ἐπὶ προσώπου τοῦ ᾿Ιορδάνου. 

6 καὶ οἱ κόρακες ἔφερον αὐτῷ ἄρτους τὸ πρωΐ καὶ κρέα τὸ δείλης, καὶ ἐκ τοῦ χειμάρρου ἔπινεν ὕδωρ

7 καὶ ἐγένετο μεθ᾿ ἡμέρας καὶ ἐξηράνθη ὁ χειμάρρους, ὅτι οὐκ ἐγένετο ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς. 

8 καὶ ἐγένετο ρῆμα Κυρίου πρὸς ᾿Ηλιού· 

9 ἀνάστηθι καὶ πορεύου εἰς Σαρεπτὰ τῆς Σιδωνίας· ἰδοὺ ἐντέταλμαι ἐκεῖ γυναικὶ χήρᾳ τοῦ διατρέφειν σε.

 

To  ιδιο  βλέπουμε  να  συμβαίνει  και  με  τον  Προφήτη  Ηλία  οπου ο ΘΕΟΣ  καθοδηγεί  τον  προφήτη  και  ως  προς  το  μερος  που  θα  κρυφτεί  αλλα και με  το τρόπο  διατροφής  του.  Αποτελεί  ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ  των  δικων μας  εσχάτων  χρόνων  που  η  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  θα  τρέφεται  με  ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ  ΤΡΟΠΟ  απο τον  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ μας.

 

 

Γεν. 19,15          ἡνίκα δὲ ὄρθρος ἐγίνετο, ἐσπούδαζον οἱ ἄγγελοι τὸν Λὼτ λέγοντες· ἀναστὰς λάβε τὴν γυναῖκά σου καὶ τὰς δύο θυγατέρας σου, ἃς ἔχεις, καὶ ἔξελθε, ἵνα μὴ καὶ σὺ συναπόλῃ ταῖς ἀνομίαις τῆς πόλεως.

Γεν. 19,16          καὶ ἐταράχθησαν· καὶ ἐκράτησαν οἱ ἄγγελοι τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ τῆς χειρὸς τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν χειρῶν τῶν δύο θυγατέρων αὐτοῦ, ἐν τῷ φείσασθαι Κύριον αὐτοῦ.

Γεν. 19,17          καὶ ἐγένετο, ἡνίκα ἐξήγαγον αὐτοὺς ἔξω καὶ εἶπαν· σῴζων σῷζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν· μὴ περιβλέψῃ εἰς τὰ ὀπίσω, μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ· εἰς τὸ ὄρος σῴζου, μήποτε συμπαραληφθῇς.

Γεν. 19,22          σπεῦσον οὖν τοῦ σωθῆναι ἐκεῖ· οὐ γὰρ δυνήσομαι ποιῆσαι πρᾶγμα, ἕως τοῦ ἐλθεῖν σε ἐκεῖ. διὰ τοῦτο ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τῆς πόλεως ἐκείνης Σηγώρ.

Γεν. 19,23          ὁ ἥλιος ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ Λὼτ εἰσῆλθεν εἰς Σηγώρ,

Γεν. 19,24          καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ

Γεν. 19,25          καὶ κατέστρεψε τὰς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν περίχωρον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσι καὶ τὰ ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς γῆς.

 

Την  ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ  βλέπουμε  επίσης και  στην  περίπτωση του Λωτ  και την  καταστροφή  στα Σόδομα-Γόμορρα  οπου οι 2  άγγελοι  "ΕΚΡΑΤΗΣΑΝ  ΤΗΣ  ΧΕΙΡΟΣ  ΑΥΤΟΥ"  που ο ΘΕΟΣ  θέλει να  μας  δείξει  την  ΜΕΓΑΛΗ  ΤΟΥ  ΑΓΑΠΗ  προς εμας  τους  ανθρώπους  και οτι  ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΝ  για  να  σώσει  τους  ΔΙΚΑΙΟΥΣ και ΠΙΣΤΟΥΣ δούλους  του.  Αποτελεί  ΠΡΟΤΥΠΩΤΙΚΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ  της  Πτώσης  της  Βαβυλώνος  των  Εσχατων  Χρόνων  και  μπορούμε  απο  εδω  να  δούμε  τον τρόπο  που  θα  χρησιμοποιήσει ο ΘΕΟΣ  για  να  διασώσει  τους  ΔΙΚΑΙΟΥΣ - ΠΙΣΤΟΥΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  απο τις  πληγές  της ανθρωπότητας  και  γενικότερα  βλέπουμε  οτι  η ΦΥΓΗ ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  προς  έρημους  τόπους  θα  συμβεί  ακριβως  για  να  ΜΗΝ  ΥΠΟΣΤΟΥΝ  ΤΙΣ  ΠΛΗΓΕΣ  με τις  οποίες  ο ΘΕΟΣ  θα  τιμωρήσει  τους  ΑΠΙΣΤΟΥΣ  υπόλοιπους  ανθρώπους. 

 

Αποκάλυψη κεφ.18ο

"Ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη"...

"Ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μὴ λάβητε"

 

Βλέπουμε  απο  αυτα  τα  2  χωρία  οτι  ακριβως  ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΠΤΩΣΗ  ΤΗΣ  ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ  ο ΘΕΟΣ  μας  προτρέπει  να  εξέλθουμε  απο αυτήν  ωστε να μην  λάβουμε  απο τις  επερχόμενες  πληγές της.  Ακριβώς  οπως  και  στην  περίπτωση  με  τον Λωτ  ετσι και  στα  δικα μας  εσχατα  χρόνια  ο ΘΕΟΣ  θα  μας  σώσει-ενημερώσει  για  τον τροπο  φυγης  μας  απο  την  ΒΑΒΥΛΩΝΑ  που  θα  καταστραφεί...