ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου

2022-06-22 13:24
είναι οσους έχει ΦΥΤΕΨΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,τα ζιζάνια, με αποστολή την επιτέλεση του διαβολικού έργου που ειναι η ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΑΝΩΝ,συμμετοχή σε Μασονικές Στοές και εκτέλεση εντολών απο αυτές αλλα και οσοι εν αγνοία τους  κυρίως  λογω ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ  βοηθούν το εργο του  διαβόλου στην αποσχιστική  ταση  κυρίως  μεταξυ των Χριστιανών.
Ματθ. 13,24       Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·
Ματθ. 13,25       ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν.
Ματθ. 13 ,26      ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια.
Ματθ. 13,27       προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια;
Ματθ. 13,28       ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ· θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά;
Ματθ. 13,29       ὁ δὲ ἔφη· οὔ, μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον·
Ματθ. 13,30       ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.
 
Ματθ. 13,38       ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσι οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ·
Ματθ. 13,39       ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος· ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια τοῦ αἰῶνός ἐστιν· οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν.
Ματθ. 13,24       Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·
Ματθ. 13,25       ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν.
Ματθ. 13 ,26      ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια.
Ματθ. 13,27       προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια;
Ματθ. 13,28       ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ· θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά;
Ματθ. 13,29       ὁ δὲ ἔφη· οὔ, μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον·
Ματθ. 13,30       ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.
 
Ματθ. 13,38       ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσι οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ·
Ματθ. 13,39       ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος· ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια τοῦ αἰῶνός ἐστιν· οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν.
 

 

αδελφοι μου,

  Απο την  παραβολή  αυτή  θα  εξάγουμε  ΠΟΛΥ  ΣΠΟΥΔΑΙΑ  συμπεράσματα. Ο Κυριος μας  μας  περιγράφει  πως θα είναι  η κατάσταση  λιγο  καιρό  πριν έρθει  κατα  την  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ..Για  να δούμε  λιγο αναλυτικότερα  ποιες κατηγορίες  ανθρώπων θα υπάρχουν  τοτε  και πως  θα  τους  καταλάβουμε  αλλα και τι πρέπει να  κάνουμε  ωστε να  παραμείνουμε  ΑΣΦΑΛΕΙΣ και να  μην ΠΕΣΟΥΜΕ  ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ-ΠΛΑΝΕΣ  του εχθρου-διαβολου!

 

οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας , 

   ειναι οσοι έχουν κερδίσει την Ουράνια Βασιλεία,αυτοι που ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ,ΕΧΟΥΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ στις καρδιες τους

 

οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ· ,

  είναι οσους έχει ΦΥΤΕΨΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,τα ζιζάνια, με αποστολή την επιτέλεση του διαβολικού έργου που ειναι η ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΑΝΩΝ,συμμετοχή σε Μασονικές Στοές και εκτέλεση εντολών απο αυτές αλλα και οσοι εν αγνοία τους  κυρίως  λογω ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ  βοηθούν το εργο του  διαβόλου στην αποσχιστική  ταση  κυρίως  μεταξυ των Χριστιανών.

 

οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου ,

 

   αυτοι ειναι οι ΕΡΓΑΤΕΣ του Κυριου μας δηλαδή  οι ΠΟΙΜΕΝΕΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ της  Εκκλησίας μας ,οι οποίοι  διακρίνονται απο την ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ τους, το ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ τους αλλα και το ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥς.

 

αυτοι που εχουν καλη ρίζα και συναυξάνουν μαζι με ζιζάνια , 

  αυτοι είναι ολοι οσοι  ενω έχουν καλη ρίζα Χριστιανική - ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ-ΨΥΧΗ οπως λεμε ,εχουν μπλεχτεί με  κάποιο  ζιζάνιο-αίρεση  και ειναι  ΔΥΣΔΙΑΚΡΙΤΗ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ  καθως στις  ψυχες  τους ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ που παντα ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΨΥΧΙΚΗ ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ - ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ!

 

   οπως μας λέει ο Κυριος μας παραβολικά, θα έχουμε ΖΙΖΑΝΙΑ και στα εκκλησιαστικά ζητήματα τα οποια ο Κυριος ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΤΑ ΞΕΡΙΖΩΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΤΑ ΑΦΗΝΕΙ ΕΩΣ ΤΗΣ Β'ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ - ΚΡΙΣΕΩΣ "ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ"!!αρα οι ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΜΑΘΑΝ-ΓΝΩΡΙΣΑΝ απο τον Κυριο μας οτι ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και ξεριζωμος των ζιζανιων(υιοι πονηρου-πλανες κτλ)...οπότε οι ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΑΞΕΩΣ στα ΕΣΧΑΤΑ χρονια οπου είμαστε....τωρα οσοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν τα αντίθετα  ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ οτι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ (ΠΟΙΜΕΝΕΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ κτλ)...!!!