Αποδειξεις περι της αληθείας του "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ 1983-2013"

2022-07-28 17:53
 
1) 
    Γ'ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ κεφ.17
 
    εδω περιγράφεται η ζωη του προφήτου Ηλία κατα τα 3,5 χρονια  και μετα την εμφανιση του στον ασεβη βασιλέα Αχααβ  οπου του αναγγέλει "εἰ ἔσται τὰ ἔτη ταῦτα δρόσος καὶ ὑετός, ὅτι εἰ μὴ διὰ στόματος λόγου μου" (στιχος 1). Στην  συνεχεια  ο ΘΕΟΣ  τον στέλνει  στον χείμαρρο ΧΟΡΑΘ  "καὶ ἔσται ἐκ τοῦ χειμάῤῥου πίεσαι ὕδωρ, καὶ τοῖς κόραξιν ἐντελοῦμαι διατρέφειν σε ἐκεῖ."(στιχος 4)  " οἱ κόρακες ἔφερον αὐτῷ ἄρτους τὸ πρωΐ καὶ κρέα τὸ δείλης" (στιχος 6). Αρα  βλέπουμε να  συντελείται  το 1ο θαυμα ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  μεσα στα 3,5 χρονια  ΞΗΡΑΣΙΑΣ, που συμφωνα με τους Πατερες της Εκκλησίας αποτελούν  ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ 3,5 ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ.  Συνεχιζουμε! Στην  συνέχεια ο ΘΕΟΣ στέλνει τον προφήτη στα Σαρεπτά "ἀνάστηθι καὶ πορεύου εἰς Σαρεπτὰ τῆς Σιδωνίας· ἰδοὺ ἐντέταλμαι ἐκεῖ γυναικὶ χήρᾳ τοῦ διατρέφειν σε.(στιχος 9)  οπου εκει  διαμένει ο  προφήτης  και  επιτελείται το  2ο ΘΑΥΜΑ   "καὶ ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐξέλιπε καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἠλαττονήθη κατὰ τὸ ῥῆμα Κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ἠλιού.(στ.16). Στην  συνέχεια ο προφήτης Ηλίας  προχωρεί  προς  το  3ο ΘΑΥΜΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΥ παιδιου..
 
Γ Βασ. 17,19      καὶ εἶπεν Ἠλιοὺ πρὸς τὴν γυναῖκα· δός μοι τὸν υἱόν σου. καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτῆς καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν εἰς τὸ ὑπερῷον, ἐν ᾧ αὐτὸς ἐκάθητο ἐκεῖ, καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης.
Γ Βασ. 17,21      καὶ ἐνεφύσησε τῷ παιδαρίῳ τρὶς καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν Κύριον καὶ εἶπε· Κύριε ὁ Θεός μου, ἐπιστραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου τούτου εἰς αὐτόν.
Γ Βασ. 17,22      καὶ ἐγένετο οὕτως, καὶ ἀνεβόησε τὸ παιδάριον.
Γ Βασ. 18,1        Καὶ ἐγένετο μεθ᾿ ἡμέρας πολλὰς καὶ ῥῆμα Κυρίου ἐγένετο πρὸς Ἠλιοὺ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τρίτῳ λέγων· πορεύθητι καὶ ὄφθητι τῷ Ἀχαάβ, καὶ δώσω ὑετὸν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς.
 
Πραξ. 9,37         ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ.
Πραξ. 9,39         ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῶον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾿ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς.
Πραξ. 9,40         ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπε· Ταβιθά, ἀνάστηθι. ἡ δὲ ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισε.
 
Συνδεση  μεταξυ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - αναγνωσματα ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
 
 Οπως  ακριβως  ανέστησε ο προφήτης Ηλίας το νεκρό παιδί στο ΥΠΕΡΩΟΝ ετσι και ο Αποστολος Πετρος ανασταίνει την Ταβιθα ΕΝ ΥΠΕΡΩΩ (ειναι στον Αποστολο που διαβαζετε την Κυριακη του Παραλυτου)!Να  σημειώσουμε οτι η ανασταση  που εκανε ο προφήτης Ηλίας  συνεβη ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ 3,5 ΕΤΩΝ καθως μετα απο αυτη ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΚΑΛΕΙ να πάει στον Αχααβ και να επιτρέψει να βρέξει (τελος 3,5 ετων ανομβριας)!
 
 
 
Αναγνώσματα  Κυριακής  Παραλύτου
 
Ευαγγελική  περικοπή  (Κατα Ιωαννην κεφ.5 1-15) --->  
Ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. Τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. Καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει.
 
Απόστολος (Πραξεις αποστόλων θ 32-42) -->
Εὗρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος΄ Αἰνέα, ἰᾶταί σε ᾽Ιησοῦς Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. Καὶ εὐθέως ἀνέστη
 
Απο  τα  αναγνώσματα  της  Κυριακής  Παραλύτου  βλέπουμε  οτι  γίνονται  ιάσεις  ασθενών (απο απόστολο Πέτρο και τον Ιησού)  και μας  δίνει ο Θεός  συγκεκριμένα  έτη  κατα  τα  οποία  ήταν  εν  ασθενεία  οι  αναφερομένοι  ασθενείς.Γιατι άραγε? Γνωρίζουμε  οτι  τίποτα  δεν είναι  τυχαία  τοποθετημένο  στην  Αγία  Γραφή. Αναλύουμε  λοιπόν..Πότε  έγινε  η  αποκάλυψη  αυτη  σε  εμας?  το  ετος  2020.
Για να  δουμε  τι  βρίσκουμε  αν  αφαιρέσουμε  απο  το 2020  τα  αναφερόμενα  έτη  που ηταν  ασθενείς  οι  θεραπευμένοι.. 
 
2020 - 8 = 2013
2020 - 38 = 1983
 
Αρα  φαίνεται  οτι  ο ΘΕΟΣ  μας  φανερώνει  με  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ  τρόπο  την  αλήθεια  περι  αντιχρίστου  SNOWDEN  που  γεννηθηκε  το 1983  και  αποκαλύφθηκε  το 2013..
 
Ο  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ  ΗΛΘΕΝ  1983-2013   λοιπον!
 
 
2)
η ΘΕΙΑ επιβεβαίωση  για  την  αλήθεια  του  βιβλίου "ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ  ΗΛΘΕΝ 1983-2013" ηρθε τον Αυγουστο 2006... 
- Μη φοβάσαι, παιδί μου, μου λέει. Εγώ είμαι ο Κύριος και ξέρω τι με ρωτάς. Το βιβλίο που κρατάς είναι Αληθινό! Εγώ παρήγγειλα στο παιδί μου Μάξιμο να το κηρύξει σε όλη την ανθρωπότητα, γιατί έρχομαι γρήγορα για Κρίση!
 
https://agioskosmas.gr/eshatologika.asp?isue=125&artid=4311&fbclid=IwAR1DWTiuDsS8LO5mgDA-x2z_QzGSkAt9wFAgQtUGbnOWnFjGDdQIdvbwXek
 
 
3) 
   O Χριστός  γεννηθηκε  ως  γνωστόν  5508 χρόνια απο  την Δημιουργία  των πρωτοπλάστων  Αδαμ και Ευας. 
Στο θαύμα του Κυριου μας οπου διατρέφει 5000 ανδρες ευλογεί και πολλαπλασιάζει  5 άρτους και 2 ιχθείς. Απο εδω βλέπουμε οτι είναι σαν να μας λέει ο Κυριος μας  οτι θα σας  διατρέφω 5 + 2 χιλιετίες  αφου και απο άλλους Αγιους προκύπτει οτι ο κοσμος θα υπάρχει για 7 - 8 χιλιετίες!
Η  Δημιουργία  των πρωτοπλάστων  έγινε  την 25η Μαρτίου,αυτό  προκύπτει απο λόγους Αγίων μας (Αγιος Αναστάσιος Σιναίτης,Αγιος Δαμασκηνός Στουδίτης).Αρα ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ  5,5 ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ/ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ..Συμφωνα με τον Αγιο Γρηγόριο Νυσσης καιρος ορίζεται οι 7 ημέρες  καθως  αυτός ηταν ο χρόνος της Δημιουργίας και ολος ο χρόνος υπάρχει  ως εναλλαγή των  7 ημερών, έχουμε ονομασίες για 7 ημέρες  ΜΟΝΟΝ!
  Παμε να δούμε κατι άλλο...Απο  την  25/3 που είναι ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  αν  προσθέσουμε  5,5 καιρούς  δηλαδή  5,5*7 =38,5 ημέρες  που καταλήγουμε και τι μπορούμε να πούμε οτι συμβολίζει η ημέρα αυτη?Για να δούμε...
 

From and including: Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2022
To and including: Δευτέρα, 2 Μάιος 2022    
Result: 39 days

 
2/5 είναι η ημέρα που καταλήγουμε...ΤΙ ΕΟΡΤΑΣΑΜΕ ΤΟ 2022 ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ  ΑΥΤΗ??Με  το πάτριο εορτολόγιο ηταν  η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ!  Αν  δείτε προσεκτικά  στην 1η απόδειξη-στοιχείο  οδηγηθήκαμε ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ  μεσω της Παλαιάς Διαθήκης!  Συμπτώσεις??
 
Καποιος  που γεννήθηκε  στις  21/6/1983 , την ημέρα αυτη θα έχει συμπληρώσει 38  ετη ζωης.
Καποιος  που εμφανίσθηκε  τον Ιουλιο του 2013 , την ημέρα αυτη θα έχει συμπληρώσει 8 ετη απο εμφανίσεως του.
Και τα 2 παραπάνω  που είναι τα ετη ασθενείας  των ιαθέντων υπο του Αποστόλου Πέτρου και του Κυριου μας απο τις αγιογραφικές περικοπές ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΤΟΥ EDWARD  SNOWDEN!!!πολλές  συμπτώσεις μαζεμενες  ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ!!
 
Ο ΘΕΟΣ  ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ  ΜΗΝΥΜΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ....
 
  EDWARD  SNOWDEN   ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΟ 1983/ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΣ ΤΟ 2013
2)
η ΘΕΙΑ επιβεβαίωση  για  την  αλήθεια  του  βιβλίου "ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ  ΗΛΘΕΝ 1983-2013" ηρθε τον Αυγουστο 2006... 
- Μη φοβάσαι, παιδί μου, μου λέει. Εγώ είμαι ο Κύριος και ξέρω τι με ρωτάς. Το βιβλίο που κρατάς είναι Αληθινό! Εγώ παρήγγειλα στο παιδί μου Μάξιμο να το κηρύξει σε όλη την ανθρωπότητα, γιατί έρχομαι γρήγορα για Κρίση!
 
https://agioskosmas.gr/eshatologika.asp?isue=125&artid=4311&fbclid=IwAR1DWTiuDsS8LO5mgDA-x2z_QzGSkAt9wFAgQtUGbnOWnFjGDdQIdvbwXek