Αποδειξεις περι της αληθείας του "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ 1983-2013"

2020-08-11 21:55
 
1)
Αναγνώσματα  Κυριακής  Παραλύτου
Ευαγγελική  περικοπή  --->  
Ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. Τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. Καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει.
Απόστολος -->
Εὗρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος΄ Αἰνέα, ἰᾶταί σε ᾽Ιησοῦς Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. Καὶ εὐθέως ἀνέστη
 
Απο  τα  αναγνώσματα  της  Κυριακής  Παραλύτου  βλέπουμε  οτι  γίνονται  ιάσεις  ασθενών (απο απόστολο Πέτρο και τον Ιησού)  και μας  δίνει ο Θεός  συγκεκριμένα  έτη  κατα  τα  οποία  ήταν  εν  ασθενεία  οι  αναφερομένοι  ασθενείς.Γιατι άραγε? Γνωρίζουμε  οτι  τίποτα  δεν είναι  τυχαία  τοποθετημένο  στην  Αγία  Γραφή. Αναλύουμε  λοιπόν..Πότε  έγινε  η  αποκάλυψη  αυτη  σε  εμας?  το  ετος  2020.
Για να  δουμε  τι  βρίσκουμε  αν  αφαιρέσουμε  απο  το 2020  τα  αναφερόμενα  έτη  που ηταν  ασθενείς  οι  θεραπευμένοι.. 
 
2020 - 8 = 2013
2020 - 38 = 1983
 
Αρα  φαίνεται  οτι  ο ΘΕΟΣ  μας  φανερώνει  με  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ  τρόπο  την  αλήθεια  περι  αντιχρίστου  SNOWDEN  που  γεννηθηκε  το 1983  και  αποκαλύφθηκε  το 2013..
 
Ο  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ  ΗΛΘΕΝ  1983-2013   λοιπον!
 
2)
η ΘΕΙΑ επιβεβαίωση  για  την  αλήθεια  του  βιβλίου "ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ  ΗΛΘΕΝ 1983-2013" ηρθε τον Αυγουστο 2006... 
- Μη φοβάσαι, παιδί μου, μου λέει. Εγώ είμαι ο Κύριος και ξέρω τι με ρωτάς. Το βιβλίο που κρατάς είναι Αληθινό! Εγώ παρήγγειλα στο παιδί μου Μάξιμο να το κηρύξει σε όλη την ανθρωπότητα, γιατί έρχομαι γρήγορα για Κρίση!
 
https://agioskosmas.gr/eshatologika.asp?isue=125&artid=4311&fbclid=IwAR1DWTiuDsS8LO5mgDA-x2z_QzGSkAt9wFAgQtUGbnOWnFjGDdQIdvbwXek
 
2)
η ΘΕΙΑ επιβεβαίωση  για  την  αλήθεια  του  βιβλίου "ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ  ΗΛΘΕΝ 1983-2013" ηρθε τον Αυγουστο 2006... 
- Μη φοβάσαι, παιδί μου, μου λέει. Εγώ είμαι ο Κύριος και ξέρω τι με ρωτάς. Το βιβλίο που κρατάς είναι Αληθινό! Εγώ παρήγγειλα στο παιδί μου Μάξιμο να το κηρύξει σε όλη την ανθρωπότητα, γιατί έρχομαι γρήγορα για Κρίση!
 
https://agioskosmas.gr/eshatologika.asp?isue=125&artid=4311&fbclid=IwAR1DWTiuDsS8LO5mgDA-x2z_QzGSkAt9wFAgQtUGbnOWnFjGDdQIdvbwXek