Ο δρόμος για την σωτηρία της ψυχης μας..

2017-10-31 09:03

 

Αγάπη  είναι  να  βλέπεις  πισω απο  τους  πειρασμούς ,τις  δυσκολίες,τις φυσικές  καταστροφές  την  Αγάπη  του  Θεού.

Αυτός που  απόκτησε  αυτη  την  Αγάπη  ειναι  ηδη  ενωμένος  με  τον  Θεό  που   ειναι  Αγάπη.

Αγνωστος  Χριστιανός
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Κατα  Ματθαίον  κεφ.7ο

21    Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν· 

25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 26 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον· 27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. 

 

Κατα  Ματθαίον  κεφ.22

36       διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ;

37       ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.

38       αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή.

39       δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

 

 

 

 

Διότι μόνη πανήγυρις κατὰ τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἐμπορεύεσαι γιὰ νὰ γίνῃς πλούσιος, εἶναι ἡ ὑποταγὴ τῆς  ψυχῆς σου στὸν Θεό, ἐλεύθερη ἀπὸ κάθε πρᾶγμα. Πλὴν ὅμως καὶ αὐτὸ νὰ τὸ κάνῃς χωρὶς νὰ τὸ ἀποδίδῃς  στὸν ἑαυτό σου ἢ νὰ ἔχῃς τὴν ἐντύπωσι ὅτι κάνεις κάποιο πρᾶγμα, γιατὶ ὁ Θεὸς τὰ κάνει ὅλα καὶ ἀπὸ τὸν  ἑαυτό σου δὲν θέλει τίποτε, παρὰ νὰ ταπεινώνεσαι μπροστά του καὶ νὰ τοῦ προσφέρῃς ἐλεύθερη ἐντελῶς  ἀπὸ τὰ ἐπίγεια τὴν ψυχή σου, ἐπιθυμώντας μέσα σου νὰ γίνεται σὲ ὅλα στὴν τελειότητα καὶ γιὰ ὅλα τὸ  θέλημα τοῦ Θεοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ´  
Ἡ φρόνησις ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, γιὰ νὰ μὴ μᾶς προκαλέσῃ ἐνόχλησι στὴν  εἰρήνη αὐτή. 

 

Αγιος  Νικόδημος  -  Αόρατος  Πόλεμος  -ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ´  
"Ἡ φρόνησις ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, γιὰ νὰ μὴ μᾶς προκαλέσῃ ἐνόχλησι στὴν  εἰρήνη αὐτή." 
 
 
 

Γι' αυτό καλά είναι οι θλίψεις, καλά είναι τα βάσανα, καλά είναι οι στενοχώριες, ξέρει ο Θεός γιατί τις δίνει. Γιατί έτσι περισσότερο πλησιάζουμε στον Θεό, με τις θλίψεις, με τα βάσανα. «Κύριε, εν θλίψει εμνήσθημέν Σου», λέει (Ησ. 26,16). Με τις θλίψεις πλησιάζουμε. Ο Θεός μας αφαιρεί τις θλίψεις; «Ο φεύγων πειρασμόν επωφελή, φεύγει ζωήν αιώνιον», λέει. Έτσι είναι.

Γι' αυτό ο άνθρωπος να μην απελπίζεται, να μην έρχεται σε απόγνωση για τη μια αποτυχία. Διότι δεν γνωρίζεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Όταν το γνωρίσεις το θέλημα του Θεού, κάνεις υπομονή, αλλά το θέλημα του Θεού δεν είναι πάντοτε γλυκό, είναι και πικρό, είναι και πικρό! «Το ποτήριον, ου μη πίω αυτό;» λέει. «Δεν θα το πιω το ποτήρι, Πέτρο;» λέει. «Θα το πιω το ποτήρι», και τον ονόμασε και σατανά, «ύπαγε οπίσω μου, σατανά, το ποτήριον ο δέδωκε ο Πατήρ, ου μη πίω αυτό;» (Ιω. 18,11). Έτσι είναι. Ναι, αλλά διά μέσου του Σταυρού ήρθε η Ανάστασις. «Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω»· διά μέσου του Σταυρού.

Και ο άγιος Χρυσόστομος επαινεί τον Ιώβ όχι στον πρότερό του βίο, που ήταν ελεήμων. οικτίρμων, που ήταν φιλόξενος, που ήταν της προσευχής άνθρωπος, όχι. Την υπομονή που έκανε στη μεγάλη δοκιμασία που του παρεχώρησε ο Θεός, στον πειρασμό, στην ασθένειά του. Η ασθένεια αυτή έκζεμα ήταν, όλο το σώμα του τό 'ξυνε κι έβγαζε ιχώρα, πύον έβγαζε. Εκεί επαινεί περισσότερο ο άγιος Χρυσόστομος τον Ιώβ. Αλλά «την υπομονήν Ιώβ ηκούσατε» (Ιακ. 5,11).

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης -  ΛΟΓΟΙ  ΔΙΔΑΧΗΣ

 

 

Απο  την  επιστολή  Ιακώβου ,  κεφάλαιο Α'

Ιακ. 1,2             Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις,

Ιακ. 1,2                      Πηγήν και ατίαν δια την πλέον πλήρη και τελείαν χαράν να θεωρήτε, αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα εις διαφόρους δοκιμασίας και θλίψεις,

Ιακ. 1,3             γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν·

Ιακ. 1,3                      γνωρίζοντες τούτο, ότι η δια μέσου θλίψεων και ταλαιπωριών δοκιμασία της πίστεώς σας προς τον Χριστόν επεξεργάζεται και πραγματοποιεί ως πολύτιμον αγαθόν μέσα σας την υπομονήν.

Ιακ. 1,4             ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι.

Ιακ. 1,4                      Η δε υπομονή ας έχη και αυτή, ως καρπόν της, πνευματικόν έργον τέλειον εις τας καρδίας σας, δια να είσθε έτσι τέλειοι και ολόκληροι και να μη υστερήτε εις τίποτε.

Ιακ. 1,5             Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτήτω παρὰ τοῦ διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ οὐκ ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσεται αὐτῷ·

Ιακ. 1,5                      Εάν δε κανείς από σας στερήται την κατά Θεόν σοφίαν, δια να γνωρίζη πως να φέρεται στους διαφόρους πειρασμούς και πως να αποκτά την υπομονήν, ας ζητή την σοφίαν αυτήν από τον πάνσοφον Θεόν, ο οποίος την δίδει εις όλους πλουσίως, χωρίς να περοφρονή και εξευτελίζη κανένα. Και θα του δοθή αυτή η σοφία.

Ιακ. 1,6             αἰτείτω δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόμενος· ὁ γὰρ διακρινόμενος ἔοικε κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ.

Ιακ. 1,6                      Να την ζητή όμως με σταθεράν και ακλόνητον πίστιν, χωρίς να κυμαίνεται και να αμφιβάλλη, αν θα του την δώση ο Θεός, διότι εκείνος που αμφιβάλλει και κλονίζεται, μοιάζει με κύμα θαλάσσης, που δέρνεται από τον άνεμο και πηγαίνει εδώ και εκεί κατά την φοράν του ανέμου.

Ιακ. 1,7             μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήψεταί τι παρὰ τοῦ Κυρίου.

Ιακ. 1,7                      Διότι ας μη νομίζη ο άνθρωπος αυτός, ο ολιγόπιστος και ακατάστατος, ότι θα πάρη από τον Κυριον κάτι από όσα του ζητεί.

 

 

Γινώσκοντες ὅτι τό δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν

"Βλέπεις, ἀγαπητέ μου ἀδελφέ, εἰς ποῖον ὕψος καί ὑπέρτατον βαθμόν ἀρετῆς ἀναβιβάζουν αἱ θλίψεις καί οἱ πειρασμοί ἐκείνους ὁπού μετά χαρᾶς αὐτούς ὑπομένουν;"

Μακάριος ἀνήρ ός ὑπομένει πειρασμόν· ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τόν στέφανον τῆς ζωῆς, ὅν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν

"Ἐάν λοιπόν ἐσύ χριστιανέ, ὑπομένῃς εὐχαρίστως τούς κατά παραχώρησιν Θεοῦ πειρασμούς, ὁπού σοι ἐρχονται διά τάς ἁμαρτίας σου, πληρώνεις τό χρέος καί τόν κανόνα τῶν ἁμαρτιῶν σου καί λαμβἀνεις τούτων συγχώρησιν. Ἐάν δέ ὑπομένῃς τούς κατά συγχώρησιν μόνην καί δοκιμήν Θεοῦ ἐρχομένους λαμβάνεις στέφανον παρά Θεοῦ καί ἐγκώμιον ὡς καί ὁ Ιώβ καί ὁ Αβραάμ, κατά τόν Οἰκουμένιον"

Aγιου  Νικοδημου  Αγιορείτου  -  Ἐκ τῆς ἐρμηνίας εἰς τήν ἐπιστολήν Ἰακώβου

 

 

Μην εντραπείς λοιπόν, μη κοκκινήσης· ή μάλλον να εντρέπεσαι για τις αμαρτίες σου, να μην απελπίζεσαι όμως, ούτε να απομακρυνθείς από την προσευχή, αλλά πλησίασε, έστω και να του δώσεις την ευκαιρία να επιδείξει την φιλανθρωπία του με την συγχώρηση των αμαρτιών σου. Εάν όμως φοβηθείς να τον πλησιάσεις, τότε εμπόδισες την αγαθότητα του, συνεκράτησες την αφθονία της καλοσύνης του, όσον βεβαίως εξαρτάται από εσένα.

Τίποτε λοιπόν ας μη φροντίζομε τόσον, όσον το να καθαρεύομε από την οργή, και το να συμφιλιωνόμεθα προς εκείνους πού είναι δυσαρεστημένοι μαζί μας, γνωρίζοντας πώς ούτε η κοινωνία των μυστηρίων, ούτε τίποτε άλλο από αυτά, θα ημπορέσει να μας βοηθήσει εκείνη την ημέρα. Όπως πάλιν εάν νικήσομε αυτήν την αμαρτία, έστω και αν έχομε μύρια πλημμελήματα, θα ημπορέσομε να επιτύχομε κάποια συγγνώμη.

 

απο  Ομιλία Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου - ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 
 
 
H ελεημοσύνη δεν εννοείται μόνο το να προσφέρεις κάτι το υλικό, αλλά μεγαλύτερη αξία έχει το να προσφέρεις κάτι το πνευματικό. Ποια είναι αυτή η πνευματική ελεημοσύνη; Είναι όταν συγχωρώ έναν εχθρό μου. Αντί να τον καταδικάσω, τον ελεώ, δεν τον κατηγορώ, δεν τον μισώ, αλλά προσεύχομαι γι’ αυτόν. Αυτή είναι μεγάλη ελεημοσύνη, που μπορεί να κάνει ένας χριστιανός.
 
Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου: Η Πνευματική Ελεημοσύνη  (Ομιλία σε σύναξη χριστιανών στο εξωτερικό)
 
 
 
"Kριτήριον της αληθούς πίστεως, της γνησίας θεοκοινωνίας, το γνώρισμα της ενεργείας της χάριτος, τουτέστιν η αγάπη προς τους εχθρούς."
 
Γέροντος Σωφρονίου  -  Η διδασκαλία του αγίου Σιλουανού περί της προς τους εχθρούς αγάπης.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
αγαπητοί  μου  αδελφοί,
 
   Θα  πρέπει  ως  σωστοί  Ορθόδοξοι   Χριστιανοί  να  γνωρίζουμε  τον  δρόμο  για  την  σωτηρία  της  ψυχής  μας  ωστε  να  καταφέρουμε  να  φτάσουμε  στον  τελικό  σκοπό μας  που δεν είναι  άλλος  παρά  η  ΕΙΣΟΔΟΣ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ΤΩΝ  ΟΥΡΑΝΩΝ.Θα  δούμε  τα  διάφορα  στάδια  που  υπάρχουν  και  θα  αναφέρουμε  σε  ποιο  στάδιο  ΠΡΕΠΕΙ  να  εισέλθουμε  ωστε  να  καταφέρουμε  τον  στόχο μας.
 
Σταδιο  1ο  -  ΜΕΤΑΝΟΙΑ
 
    Είναι  το  αρχικο  στάδιο  και  η  ΑΡΧΗ  του  δρόμου  μας.Η  μετάνοια  είναι  δώρο  του  Θεου  προς  τον  άνθρωπο  και ο Θεός  χρησιμοποιεί  πολλούς  τρόπους  ασθένεια,θλίψη,δυσκολία  ωστε  να  φέρει  τον  ανθρωπο  σε  κατάσταση  για να  ΖΗΤΗΣΕΙ  ΤΗΝ  ΘΕΙΑ  ΒΟΗΘΕΙΑ. Eνα  πολυ  βασικό  σημείο  στο  στάδιο  αυτό  είναι  να  συνειδητοποιήσουμε  οτι  ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΡΡΩΣΤΟΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ  και  πάσχει  η  ψυχη  μας ,να  το  καταλάβουμε  καλά  ωστε  να  μπορέσουμε  να  πάμε  στο  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  που  είναι  η  Εκκλησία  για  βοήθεια. Αυτό  το  βλέπουμε  πολυ  παραστατικά  στην  παραβολή  του  Ασώτου  Υιου  όπου  με  χρήση  της  οικονομικής  δυσκολίας  ο  Θεός  φέρνει  "εις  επίγνωσιν"  τον  Υιο  του  και  καταφέρνει  να  τον  επιστρέψει  στην  πατρική  οικια. Μαζι  με  την  ΜΕΤΑΝΟΙΑ  μας  είναι  απαραίτητη  και  η  εξομολόγηση  μας  σε  πνευματικό  αλλα  και  η  ακολουθία  πιστά  και  κατα  γράμμα  του  κανόνα  που θα  μας  ορίσει ,οπως  ακριβως  κάνουμε  και  στις  σωματικές  αρρώστιες  που  ακολουθούμε  τις  συμβουλές  του  γιατρού  και  η  περαιτέρω  καθοδήγηση  μας  αφου  είμαστε  σε  στάδιο  που  "δεν  βλέπουμε  ακόμη  καλά"  ωστε να  "περπατήσουμε"  μονοι  μας  αυτός  και  ο  λογος  της  απαίτησης  πνευματικού  οδηγού. Υπάρχουν  πολλοί  που  μας  συμβουλεύουν  ως  πνευματική  ζωη  να  ακολουθήσουμε  αυτον  τον  κύκλο  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ-ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΘΕΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ωστε  να  φτάσουμε  σε  σημείο  ΧΩΡΙΣ  ΑΜΑΡΤΙΕΣ  και  να  ΕΧΟΥΜΕ  ΤΟΝ  ΧΡΙΣΤΟ  ΜΕΣΑ ΜΑΣ.Αλλά  ετσι  παραμένουν  τα  ψυχοκτόνα  πάθη  στην  ψυχή μας  που  για  την  εξάλειψη  τους  απαιτείται  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ  ΑΓΩΝΑΣ  με  πολλή  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  -  ΥΠΟΜΟΝΗ - ΝΗΣΤΕΙΑ - ΑΓΑΠΗ  - ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ  - ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΑΜΑΡΤΩΛΟΤΗΤΑΣ  και  ολα  αυτά  ΧΩΡΙΣ  ΑΓΧΟΣ-ΑΓΩΝΙΑ  ωστε  να  μπορέσουμε  να  ποιήσουμε  το  Θέλημα  του  Θεού  που  διαφέρει  απο  αυτό  που  νομίζουν  οι  περισσότεροι  οτι  είναι, οτι  δηλ. είναι το να  πηγαίνουμε  στην  Εκκλησία, να  κοινωνάμε, να εξομολογούμαστε, να  νηστεύουμε , να  κάνουμε  καλά  έργα.  Aυτο  το  διαπιστώνουμε  και απο  τις  ευαγγελικές  περικοπές  του  Ασώτου  Υιου  και  του Τελώνου-Φαρισαίου  οπου  βλέπουμε  τα  αποτελέσματα  της  ΕΛΛΕΙΨΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ συνδυαζόμενη με  ΚΑΛΑ  ΕΡΓΑ - ΑΡΕΤΕΣ  αλλα  και  την  δυναμη  της  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  και  επιγνωση  της  αμαρτωλότητας  μας.  Μεχρι  στο  σημείο  αυτό  ΔΕΝ  ΣΩΖΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΨΥΧΗ ΜΑΣ , οπως  εσφαλμενα  κάποιοι  πιστεύουν,καθως  δεν  έχουμε  φτάσει  στο  σημείο  να  ποιούμε  το  ΑΓΙΟ  ΘΕΛΗΜΑ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ.
 
 
Σταδιο  2ο - ΚΑΘΑΡΣΗ
 
  Είναι  το  στάδιο  που  ακολουθεί  αυτό  της  μετανοίας  μας. Εδω  θα  πρέπει  να  αγωνιστούμε  πολυ  σκληρότερα  και  δεν  θα  πρέπει  να  παραμείνουμε  ΜΟΝΟΝ  ΣΤΑ  ΜΥΣΤΗΡΙΑ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΜΑΣ  που  είναι  η  εξομολόγηση και  η  Θεία  Κοινωνία  αλλα  θα  πρέπει  να  μπούμε  στην  διαδικασία  ΚΑΘΑΡΣΗΣ  ΤΗΣ  ΨΥΧΗΣ  ΜΑΣ  απο  τα  πάθη  τις  αδυναμίες  και  τα  θεληματα  μας.Τα  κυριότερα  οπλα  μας  στο  στάδιο αυτό  είναι  η  ΚΑΘΑΡΑ  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  , η  ΥΠΟΜΟΝΗ, η  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  ΣΤΗΝ  ΘΕΙΑ  ΠΡΟΝΟΙΑ, η ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ της ΑΜΑΡΤΩΛΟΤΗΤΟΣ  μας, η  ΝΗΣΤΕΙΑ, η  ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ  ΑΓΑΠΗ  προς  ολους  αλλα  και  η  ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ  των ΑΔΙΚΙΩΝ  των  αδελφών  μας  προς  εμας  μαζι  με  την  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  μας  γιαυτούς  και  το  σημαντικότερο  να  ζούμε  ΧΩΡΙΣ  ΑΓΧΟΣ  και  ΑΓΩΝΙΑ.  Για  το  θέμα  της  ΑΓΑΠΗΣ  θα  πρέπει  να  τονιστεί  οτι  ο Κυριος  μας  εδωσε  εντολή  να  αγαπάμε  τον  πλησίον  οπως  τον  εαυτό  μας, αυτο  σημαίνει  οτι  για  τις  υλικές  ανάγκες  του  θα  πρέπει  να  βοηθούμε  κατα  τις  δυνάμεις  μας  με  υλικά  πράγματα (τρόφιμα-ρουχα κτλ)  , στις  ασθένειες-δυσκολίες  με  ηθική  συμπαράσταση  και  αίτηση-προσευχή  στον  Θεό  και  για  τις  πνευματικές  του  ανάγκες  να  βοηθούμε  με  την  καρδιακή  προσευχή  μας  αυτη  είναι  και  η  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ  ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ  που  μπορούμε  να  πράξουμε. Εδω  θα  πρέπει  να  τονιστεί  και  το  θέμα  της  ΟΡΘΗΣ  ΠΙΣΤΗΣ  καθως  οπως  μας  λένε και  οι  Αγιοι  μας  δεν  μπορούμε  να  σωθούμε  χωρις  αυτή.Ετσι  θα  πρέπει  να  είμαστε  πολυ  προσεκτικοί  ως  προς  την  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ  μας  αλλα  και  με  οσους  έχουμε  πνευματικές  επαφές  αλλα και  του  πνευματικού  μας και  του  Ιερέα  της  ενορίας  αφου  ζούμε  σε  εποχή  Αιρέσεων.
      Επειδή  παντα  και  οταν  είναι  να  ανεβούμε  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ  θα  αντιμετωπίσουμε  κάποιου  είδους  δυσκολία-πειρασμό, θα  πρέπει  να  το  προγνωρίζουμε  ωστε  οταν  αυτό  συμβεί  να  τρέξουμε  εις  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  έχοντας  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  ΣΤΟΝ ΘΕΟ  και  κάνοντας  ΥΠΟΜΟΝΗ  να  μπορεσουμε  να  ξεπεράσουμε  το  εμπόδιο  αυτό  και  να  ΕΙΡΗΝΕΥΣΟΥΜΕ  την  καρδια  μας  και να  ΓΑΛΗΝΕΥΣΟΥΜΕ  την  ψυχη μας. Αυτη  η  υπερπήδηση  του  εμποδίου-πειρασμού-δυσκολίας  με  ΗΡΕΜΙΑ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ-ΣΤΡΟΦΗ  ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΘΕΟ-ΥΠΟΜΟΝΗ  ειναι  ακριβώς  το  ΘΕΛΗΜΑ  ΤΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ  που  οπως  μας  λέει και  ο  Αγιος  Νικόδημος  "  είναι  αρεστόν  στον  Θεό  να  βλέπει  την  ψυχή με  ονειδισμούς  και  θλιψεις"  αλλα  και  οτι  "ευτυχής  είναι  η  ψυχή  που  προσφέρεται  στον  Κυριο  της  σε  κάθε  ενόχληση  της". Αυτος  είναι και  ο  τρόπος  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΨΥΧΗΣ  μας  αλλα  και  ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΘΕΙΟΥ  ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ  που  ζητά  απο  εμάς  ο ΘΕΟΣ  ως  προυπόθεση  εισόδου  στην  Βασιλεία  των  Ουρανων. Εδω  θα  πρέπει  να  τονίσουμε  την  πολύ  μεγάλη  πνευματική  ωφέλεια  που εχουμε  απο την   ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ  των  αδικιων-κατηγοριών κτλ  που μας  συμβαίνουν  αλλα  και  την  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  υπερ  των  αδικούντων  και  κατηγορουντων  μας.  Ενα  σιγουρο  σημείο  πνευματικής  μας  προόδου  και  το  οτι  βαδίζουμε  στον ορθό  δρόμο  ειναι  η  ΑΓΑΠΗ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΕΧΘΡΟΥΣ, οπως  μας λέει ο Αγιος  Σιλουανός. Δυστυχώς  τις  τεχνικές  που  πρέπει να  χρησιμοποιήσουμε  σε  αυτό  το  στάδιο  δεν  μας  τις  αναφέρουν  οι  πνευματικοί  μας  με  αποτέλεσμα  οι  περισσότεροι  των  Χριστιανών  να  μένουν  στο  1ο  στάδιο  και να  νομίζουν  οτι  μονον  με  τον  εκκλησιασμό - Θεια  Κοινωνία - εξομολόγηση  πράττουν  το Θέλημα  του  Θεού  και  βρίσκονται  στην  Βασιλεία  των  Ουρανών.
 
 
Σταδιο  3ο  - ΦΩΤΙΣΜΟΣ
 
  Καθως  προχωρούμε  στην  κάθαρση  της  ψυχής  μας  με  τα  όπλα  της  ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ  -  ΑΓΑΠΗΣ - ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΜΟΝΗΣ  -  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ  -  ΝΗΣΤΕΙΑΣ -  ΗΡΕΜΙΑΣ  και  πάντα  ΧΩΡΙΣ  ΑΓΧΟΣ  - ΑΓΩΝΙΑ  ,  σιγα-σιγά  και  σταδιακά  αποκτούμε  την  ΓΑΛΗΝΗ  ΤΗΣ  ΨΥΧΗΣ  -  ΗΡΕΜΙΑ - ΥΠΟΜΟΝΗ  -  ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ  αγαπάμε  περισσότερο  τους  γυρω μας  και  αρχιζουμε  να  καταλαβαίνουμε  τι  κρύβεται  πίσω  απο  κάθε  γεγονός, το  πνευματικό  του  αίτιο  δηλαδή.Στο  στάδιο  αυτό  του  πνευματικού  μας  αγώνος  συνεχίζουμε  να  έχουμε  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΘΛΙΨΕΙΣ - ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ - ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ  καθως οπως  είπαμε  αυτός  είναι ο πνευματικός  νόμος  της  εξέλιξης-προόδου  και  ο  Θεός  ζητά  απο  εμάς  ΥΠΟΜΟΝΗ - ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ  - ΠΡΟΣΕΥΧΗ  ωστε  να  αποκτούμε  πνευματικό  μισθό  απο  τις  δυσκολίες  αυτές.Οσο  προχωρούμε  στην  οδο  αυτή  τόσο  αντιμετωπίζουμε  ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ  ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΟΤΕΡΑ  τις  δυσκολίες  χωρις  ιδιαίτερο  κόπο  πλεον. Εδω  θα  πρέπει  να  προσέξουμε  πάρα  πολυ  τις  μεθοδείες  του  εχθρού  καθως  με  πολλά  τεχνάσματα  και  τρόπους  θα  προσπαθήσει  να  μας  "ρίξει"  σε  ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ - ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ  και  θα  ακολουθήσει  η  πνευματική  μας  πτώση.  Απαιτείται  γνώση  της  αδυναμίας  μας  εδω  αλλα και  γνώση  της  Θείας  Παντοδυναμίας  και  γενικότερα  θα  πρέπει  να  ξεκινήσουμε  την  ΑΠΙΣΤΙΑ  ΤΟΥ  ΕΑΥΤΟΥ μας  που  για  να  την  επιτύχουμε  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίσουμε  τα  παραμένοντα  παθη  της  ΦΙΛΑΥΤΙΑΣ - ΕΓΩΙΣΜΟΥ,  τα  οποία  ειναι  και  τα  τελευταία  που  βγαίνουν  απο  την  ψυχη  μας  και  μετα  απο  πολυχρονους  αγώνες.Οταν  καταφέρουμε  και  νικήσουμε  και  εξουδετερώσουμε  τα  φοβερά  αυτά πάθη  που  παντα  σχετίζονται  με  τα  διάφορα  θελήματα  μας,  προχωρούμε  στο  επόμενο  στάδιο  αυτο  της  Θέωσης  και  Ενωσης  μας  με  τον  Θεο.
 
 
Σταδιο  4o -  ΘΕΩΣΗ
 
  Εδω  έχουμε  καταφέρει  την  ΤΕΛΕΙΑ  ΑΠΙΣΤΙΑ  ΤΟΥ  ΕΑΥΤΟΥ  ΜΑΣ  αλλα  και  την  ΤΕΛΕΙΑ  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  ΣΤΗΝ  ΘΕΙΑ  ΠΡΟΝΟΙΑ, με  λίγα  λόγια  δεν  έχουμε  δικο  μας  θέλημα, αγαπάμε  και  προσευχόμαστε  για  ολους  ,ακόμη  και  για  τους  εχθρούς  μας   και  για  οτι  μας  συμβαίνει  προστρέχουμε  στον Θέο με  βεβαία  ελπίδα  στην  Βοήθεια  Του, αυτη  είναι  η  ζητούμενη  ΑΓΙΑ  ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ  που  θέλει  ο  Θεός. Ετσι  οτι  συμβαίνει  γυρω  μας  ΔΕΝ  ΜΑΣ  ΑΓΧΩΝΕΙ - ΤΑΡΑΣΣΕΙ - ΣΥΓΧIΖΕΙ  αλλα  γνωρίζουμε  οτι  ο Θεός  κατα  το  Αγιο  Θέλημα  Του  το  παραχωρεί  με  μόνο  στόχο  την  δική  μας  σωτηρία  και  την  πνευματική  μας  άνοδο.Προχωρούμε  ετσι  αναπαυμένοι  με  ΕΙΡΗΝΗ  και  ΓΑΛΗΝΗ  της  ψυχης  μας  έχοντας  ουσιαστικά  ΕΝΩΘΕΙ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΘΕΟ  και  πράττουμε  ΜΟΝΟΝ  ΤΟ  ΑΓΙΟ  ΘΕΛΗΜΑ  ΤΟΥ.
 
 
Συνιστούμε  πρός  μελέτη  το  βιβλίο  " ΑΟΡΑΤΟΣ  ΠΟΛΕΜΟΣ"  του  Αγιου  Νικοδήμου αγιορείτου  ,οπου  και  υπάρχουν  λεπτομέρειες  για  την  αντιμετώπιση  των  πειρασμων-θλίψεων  και  γενικότερα  υπάρχουν  ολες  οι  τεχνικές  για  να  καταφέρουμε  την  απιστία  του  εαυτού  μας και την  εμπιστοσύνη  της  ζωης  μας  στον  ΘΕΟ.
 
 
Διαβάστε  εδω  μια  ομιλία  του  Αγιου  Γρηγορίου  του Παλαμά  σχετική  με  το  θέμα  μας
 
https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2016/08/32.html#more
 
 
ακούστε  και  τις   παρακάτω  ομιλίες  σχετικές  με  το  θέμα μας..
 

ΔΩΡΗΣΑΙ ΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΑΝ ΤΑ ΕΜΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ- Π. ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ&ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

https://www.youtube.com/watch?v=1xUBpT0b3zw
 

Περί ταπείνωσης. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

https://www.youtube.com/watch?v=usUuNZ6JpbU
 

ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΚΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=HmOeUmIYtTM
 

ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

https://www.youtube.com/watch?v=heAHh5UMPM4
 

ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=IdejplZh59w
 

Πῶς καί μέ ποιόν τρόπο καθαρίζεται ἡ καρδιά μας. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

https://www.youtube.com/watch?v=y3DAE6glL1g
 

Ἡ ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς. Ἡ διάκριση καλοῦ καί κακοῦ

https://www.youtube.com/watch?v=_1bKxvSI5V0
 

Η κατά κόσμον λύπη, ο άνχος, η στεναχώρια και η κατάθλιψη - π. Βαρνάβας Γιάγκου

https://www.youtube.com/watch?v=M57bB8Q090M
 

ΠΩΣ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ. Ας πούμε αλήθειες. Πατήρ Ιωάννης 

https://www.youtube.com/watch?v=KdhOnY2gpOo