ίνα δώσωσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών..

2020-07-12 12:00

ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

 

Περί της Συντελείας του κόσμου και περί Αντιχρίστου και εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου μας

 

Προσέχετε, αδελφοί μου, την υπερβολήν του Θηρίου· διότι μεταχειρίζεται διάφορα τεχνάσματα πονηρίας. Άρχεται από την γαστέρα· ίνα όταν τις στεναχωρηθή μη έχων φαγητά, αναγκασθή να λάβη την σφραγίδα εκείνου· όχι ως έτυχεν εις παν μέρος του σώματος, αλλ’ εις την δεξιάν χείρα και εις το μέτωπον, δια να μη έχη εξουσίαν ο άνθρωπος να κάμη με αυτήν το σημείον του σταυρού, μήτε πάλιν εις το μέτωπον να σημειώση το άγιον όνομα του Κυρίου. Διότι γνωρίζει ο άθλιος, ότι όταν ο Σταυρός του Κυρίου σφραγισθή επί του ανθρώπου λύει πάσαν την δύναμιν του Εχθρού, και δια τούτο σφραγίζει την δεξιάν του ανθρώπου.

 

Λοιπόν, αδελφοί μου, φρικτός είναι ο αγών εις όλους τούς φιλοχρίστους ανθρώπους, ίνα μέχρις ώρας θανάτου μη δειλιάσωσι, μηδέ αμελήσωσιν, όταν χαράση ο Δράκων την σφραγίδα του, αντι του σταυρού του Σωτήρος. Διότι πάντα τρόπον μεταχειρίζεται, ίνα ουδόλως ονομάζηται το όνομα του Κυρίου ημών και Σωτήρος εις τον καιρόν τούτον. Τούτο δε κάμνει φοβούμενος και τρέμων την αγίαν δύναμιν του Σωτήρος ημών. Διότι εάν κάποιος δεν σφραγίζηται με την σφραγίδα εκείνου, δεν γίνεται αιχμάλωτος εις τα φαντάσματα εκείνου, ούτε ο Κυριος απομακρύνεται απ’ αυτού αλλά τον φωτίζει και τον σύρει προς εαυτόν. Πρέπει να εννοήσωμεν, αδελφοί μου, μετά πάσης ακριβείας, ότι τα φαντάσματα του Εχθρού είναι αποτρόπαια.

 

 

Ποιά εἶναι ἡ Σφραγῖδα-Χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου

 

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως καί στό ιγ' κεφ., μᾶς περιγράφει ξεκάθαρα, ποιό θά εἶναι τό Χάραγμα καί ἡ Σφραγῖδα τοῦ Ἀντιχρίστου.

«Καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἡ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηταί ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστιν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄». (Ἀποκ. ιγ', 16-18)

Ἡ σφραγῖδα λοιπόν τοῦ Ἀντιχρίστου, θά εἶναι τό ὄνομά του ἤ ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματός του, τό χξς' = 666.

 Λέγει ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος:

«Ἡ δέ σφραγίς αὐτοῦ ἐπί τοῦ μετώπου καί ἐπί τῆς δεξιᾶς χειρός ἐστι ψῆφος χξς'». (P.G. 10, 932)

Δηλαδή.

«Ἡ σφραγῖδα τοῦ Ἀντιχρίστου θά εἶναι ὁ ἀριθμός χξς'-666 καί θά τίθεται στό μέτωπο, ἤ στό δεξί χέρι».

Λέγουν σχετικά καί οἱ Ἅγιοι Ἐπίσκοποι Ἀνδρέας καί Ἀρέθας Καισαρείας:

«Καί τήν ψῆφον δέ τοῦ θηρίου (τό 666) πλατῦναι πανταχοῦ ἐπιτηδεύσει, ἔν τε ὠναῖς καί πράσεσιν· ἵνα τοῖς τοῦτο μή λαμβάνουσιν ἐκ τῆς τῶν ἀναγκαίων ἐνδείαις βίαιος ἐπαχθῇ θάνατος». (Ἀνδρέα Καισαρείας P.G. 106,340)

«Καί τήν ψῆφον (666) δέ τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου, πανταχοῦ πλατῦναι ἐπετηδεύθη, ἐν τε πράσεσι καί ὠναῖς, ἵν' ὁ μή τοῦτο ἐπιφερόμενος, ἐν ταῖς τῶν ἀναγκαίων ἐνδείαις τελευτήσῃ». (Ἀρέθα Καισαρείας P.G. 106, 681)

 

Δηλαδή. «Ὁ Ἀντίχριστος καί τά ὄργανά του θά προσπαθήσουν νά διαδώσουν καί νά ἐπιβάλλουν παντοῦ σ΄ὅλη τήν οἰκουμένη μία ψηφίδα (πλακίδιον-πλάκα-κάρτα-τσίπ) ἡ ὁποία θά ἔχει ἐπάνω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου «666»   Κανείς δέ, δέν θά μπορεῖ νά πουλᾶ καί νά ἀγοράζει ἤ νά κάνει ὅποια δήποτε ἄλλη συναλλαγή, ἐάν δέν βαστάζει ἤ ἔχει ἐπάνω του, ὅπως δήποτε αὐτό τόν ἀριθμόν. Ὅσοι δέ ἀπό τούς ἀνθρώπους δέν τόν ἔχουν ἐπάνω τους ἤ δέν τόν παραλάβουν καί δέν τόν ἐπιδεικνύουν ὅπου χρειαστεῖ, δέν θά μποροῦν νά ἔχουν τίποτε ἀπολύτως,  οὔτε κἄν τά στοιχειώδη γιά τίς βασικές ἀνάγκες τοῦ σώματός τους καί τελικά θά πεθαίνουν ἀπό πεῖνα»

Γι' αὐτό καί λέγει πολύ εὔστοχα καί προφητικά ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος.

«Προσέχετε, ἀδελφοί μου, τήν ὑπερβολήν τοῦ θηρίου· τεχνάσμα γάρ πονηρίας. Πῶς ἐκ γαστρός ἄρχεται, ἱν' ὅταν τις στενωθῇ, βρωμάτων ὑστερούμενος, ἀναγκασθῇ λαβεῖν ἐκείνου τήν σφραγῖδα, οὐχ ὡς ἔτυχεν, εἰς πᾶν μέλος τοῦ σώματος, ἀλλ' ἐπί χεῖρα δεξιάν, ὁμοίως καί ἐπί τοῦ μετώπου, τόν δυσσεβῆ χαρακτῆρα, ἵνα ἐξουσίαν μή ἔχῃ ὁ ἄνθρωπος σφραγίσασθαι τῇ δεξιᾷ χειρί τό σημεῖον τοῦ σταυροῦ, μήτε πάλιν ἐν μετώπῳ σημειώσασθαι παντελῶς τό ἅγιον ὄνομα τοῦ Κυρίου, μήτε τόν ἔνδοξον καί τίμιον Σταυρόν τοῦ Χριστοῦ καί Σωτῆρος  ἡμῶν. Γινώσκει γάρ ὁ ἄθλιος ὅτι ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου, ἐάν σφραγισθῇ, λύει αὐτοῦ πᾶσαν τήν δύναμιν, καί διά τοῦτο σφραγίζει τήν δεξιάν τοῦ ἀνθρώπου· αὕτη γάρ ἡ σφραγίζουσα πάντα τά μέλη ἡμῶν. Ὁμοίως δέ καί τό μέτωπον, ὥσπερ λυχνία, βαστάζει λύχνον φωτός, τό σημεῖον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἐν τῷ ὕψει». (Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Τόμος Δ', σελ.117)

 

Δηλαδή.

« Προσέχετε, ἀδελφοί μου, τήν ὑπερβολική πονηρία τοῦ θηρίου· διότι μεταχειρίζεται πονηρά τεχνάσματα. Προσέχετε πῶς ἀρχίζει ἀπό τήν κοιλιά, ὥστε ὅταν κάποιος βρεθεῖ σέ δυσκολία, στερούμενος τήν τροφή, νά ἀναγκασθεῖ νά δεχθεῖ τήν σφραγίδα ἐκείνου, ὄχι ὅπου τύχει, σέ ὁποιδήποτε μέλος τοῦ σώματος, ἀλλά νά δεχθεῖ τό ἀσεβές χάραγμα στό δεξί χέρι, ἐπίσης καί στό μέτωπο (Ἀποκ. ιγ', 16), γιά νά μήν ἔχει ὁ ἄνθρωπος δύναμη νά σχηματίσει μέ τό δεξί του χέρι τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, οὔτε ἐπίσης νά σημειώσει στό μέτωπό του ἐντελῶς τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Κυρίου, οὔτε τόν ἔνδοξο καί τίμιο Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί Σωτήρα μας. Διότι γνωρίζει ὁ ἄθλιος ὅτι, ἄν σχηματισθεῖ ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου, καταργεῖ ὅλη τή δύναμή του, καί γι' αὐτό σφραγίζει τό δεξί χέρι τοῦ ἀνθρώπου· διότι τό δεξί χέρι εἶναι πού σφραγίζει ὅλα τά μέλη μας. Παρόμοια μάλιστα καί τό μέτωπο, σάν λυχνοστάτης, κρατᾶ ψηλά τό λυχνάρι τοῦ φωτός, δηλαδή τό σύμβολο τοῦ Σωτήρα μας».             

 

Ὁ ἀριθμός «666» εἶναι ἡ Σφραγῖδα τοῦ Ἀντιχρίστου

Γιά ἐμᾶς λοιπόν σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρες, τό «666»  πού εἶναι ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου  θά εἶναι  ἡ Σφραγῖδα, καί τό Χάραγμά του.

Αὐτό μᾶς ἐνδιαφέρει. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι περιττά.

 

Ἀλλά ρωτᾶνε ὁρισμένοι:

- Δηλαδή, ὁπουδήποτε βλέπουμε, συναντᾶμε ἤ βρίσκουμε τόν ἀριθμό «666» εἶναι πάντοτε ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου, ἡ σφραγῖδα καί τό χάραγμά του, καί πρέπει νά τόν ἀποφεύγουμε γιά νά μήν σφραγιστοῦμε καί νά μήν κολαστοῦμε;

- Φυσικά καί ὄχι.

Ἐάν συναντήσουμε τόν ἀριθμόν 666 τυχαῖα στήν καθημερινή μας ζωή, σέ μία συναλλαγή μας, ἀγοράζοντας κάποια πράγματα καί πού ἡ συνολική τους ἀξία εἶναι 666 εὐρώ ἤ δραχμές γιά νά μήν ξεχνᾶμε καί τήν δραχμούλα μας, ἤ τά ρέστα πού θά πάρουμε ἀπό κάποια ἀγορά μας, τυχαίνει νά εἶναι 666 δραχμές ἤ εὐρώ, δέν μᾶς πειράζει, οὔτε μᾶς ἐνοχλεῖ καθόλου.

Ἐάν πάλι ἀγοράσουμε ἕνα βιβλίο πού ἔχει 800 σελῖδες, καί σίγουρα μέσα ὑπάρχει καί ἡ σελίδα 666, φυσικά καί δέν θά τή σχίσουμε ἤ δέν θά πετάξουμε τό βιβλίο ἐπειδή ἔχει μέσα καί τήν σελῖδα μέ τόν ἀριθμό 666.

Τό ἴδιο καί σέ μία πολυκατοικία πού ἔχει αὔξοντα ἀριθμό 666, προηγεῖται δηλαδή τό 664, καί ἀκολουθεῖ τό 668, σέ μία μαθηματική ἐξίσωση, ὡς αὔξοντα ἀριθμό κ.λπ.

Ἔτσι λοιπόν, ὅταν ὁ ἀριθμός «666» εἶναι τυχαῖος, ἀφηρημένος, ἀόριστος, ἤ αὔξων ἀριθμός, δέν μᾶς ἀπασχολεῖ καθόλου, οὔτε καί μᾶς ἐνδιαφέρει, διότι οὔτε δεισιδαίμονες εἴμεθα, οὔτε προληπτικοί, οὔτε ἀνόητοι, οὔτε παιδιά γιά νά μᾶς τρομάξουν μέ «μορμολύκεια» καί τέρατα.

Ὅταν ὅμως ὁ ἀριθμός αὐτός, ἀπολυτοποιεῖται καί συμβολοποιεῖται, τότε τά πράγματα ἀλλάζουν.

Σάν ἔμβλημα καί σύμβολο, «φορτίζεται» μέ εἰδικές ἔννοιες, ἐκφράζει πλέον κάποιες ἰδέες, ἰδεολογίες, «πιστεύω», ἀξίες κ.λπ., ὅπως ἰδεολογίες καί «πιστεύω» ἐκφράζουν ὅλα τά διάφορα σύμβολα καί ἐμβλήματα σέ κάθε ἐποχή.

Τό «666» λοιπόν, σάν σύμβολο σέ ὅποια μορφή καί ἐάν εὑρίσκεται αὐτό. Ἔντυπη, ἠλεκτρονική, ψηφιακή, μέ ἀριθμούς, μέ γράμματα, μέ γραμμούλες στό σύστημα «bar code» μέ σύμβολα ἤ δέν ξεύρω σέ ποία ἄλλη μορφή, γνωστή ἤ ἄγνωστη αὐτή τήν στιγμή, εἶναι τό Ἔμβλημα, τό Σύμβολο, τό Χάραγμα καί ἡ Σφραγῖδα τοῦ Ἀντιχρίστου.

Μπορεῖ, ἀκόμη νά μήν ἔχει ἐμφανιστεῖ δημόσια ὁ Ἀντίχριστος, παρόλο πού ἔχει γεννηθεῖ, ἀλλά αὐτόν ἐκφράζει, αὐτόν σημαίνει, αὐτόν ὑποδεικνύει.

Μᾶς τό ἔχει ἐπισημάνει ὁ Θεός καί οἱ ἅγιοί Του, ἐδῶ καί χιλιάδες χρόνια «...καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς'» (Ἀποκ. ιγ', 18).

Εἶναι δέ, ἐπίσης, καταγεγραμμένο, ὅτι ὅσοι θά παραλάβουν στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο αὐτό τό Χάραγμα-Σφραγῖδα τοῦ Ἀντιχρίστου, μέ τό «666», ἀρνοῦνται τόν Χριστό καί συντάσσονται μέ τόν Ἀντίχριστο καί τόν διάβολον, ὁδηγούμενοι εἰς τήν αἰώνια κόλαση, μαζί, μέ τό «θηρίο» τόν Ψευδοπροφήτη καί τόν Σατανᾶ.

Λέγει ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος:

«Ἡ σφραγίς μέ τό 666 σημαίνει, Ἀρνοῦμαι τόν ποιητήν οὐρανοῦ τε καί γῆς, ἀρνοῦμαι τό βάπτισμα, ἀρνοῦμαι τήν λατρείαν μου καί σοί προστίθεμαι καί σέ πιστεύω». (P.G. 10, 932)

 

Καί ἡ ἱερά Ἀποκάλυψις:

«Εἴ τις προσκυνεῖ τό θηρίον καί τήν εἰκόνα αὐτοῦ, καί λαμβάνει τό χάραγμα ἐπί τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἤ ἐπί τήν χεῖρα αὐτοῦ, καί αὐτός πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καί βασανισθήσεται ἐν πυρί καί θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. καί ὁ καπνός τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καί οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καί νυκτός οἱ προσκυνοῦντες τό θηρίον καί τήν εἰκόνα αὐτοῦ, καί εἴ τις λαμβάνει τό χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ». (Ἀποκ. ιδ', 9-11)

Δηλαδή.

«Ὅποιος προσκυνεῖ τό θηρίον, τόν ἀντίχριστον καί τήν εἰκόνα αὐτοῦ καί παίρνει τήν χαραγμένην σφραγίδα του ἐπάνω εἰς τό μέτωπόν του ἤ εἰς τό χέρι του  καί αὐτός θά πίῃ ἀπό τόν οἶνον τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ, πού ἔχει κερασθῆ ἀνόθευτος καί δραστικός εἰς τό ποτήρι τῆς ὀργῆς του καί θά βασανισθῇ μέ φωτιά καί θειάφι (μέ σωματικάς καί ψυχικάς τιμωρίας) ἐμπρός εἰς τούς ἁγίους ἀγγέλους καί ἐμπρός εἰς τό Ἀρνίον. Καί ὁ καπνός ἀπό τήν φωτιά καί τό θειάφι τοῦ ἀκαταπαύστου βασανισμοῦ των θά ἀνεβαίνῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων καί δέν θά ἔχουν καθόλου ἀνάπαυσιν ἡμέραν καί νύκτα αὐτοί πού προσκυνοῦν τό θηρίον καί τήν εἰκόνα του, καί ὅποιος ἄλλος παίρνει τό χάραγμα τῆς σφραγῖδος τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου». (Ἀποκ. ιδ', 9-11)

 

https://www.patrokosmas.gr/eshatologika.asp?isue=152&artid=4695
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Διάβολος θα  προσπαθήσει  με  χρήση  της  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ να  ΕΛΕΓΞΕΙ  ΑΠΟΛΥΤΑ  τον  ανθρώπινο  νου  και  τις  σκέψεις  του, κατα  προέκταση  και  την  ΣΚΕΨΗ  ΠΡΟΣ  ΠΡΟΣΕΥΧΗ και  ΣΚΕΨΗ  ΠΡΟΣ  ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Αυτο  γίνεται  και  σημερα  με  πολλους  τρόπους  ΑΛΛΑ  ΕΙΝΑΙ  ΣΙΓΟΥΡΟ  ΟΤΙ  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΣΧΕΔΟΝ  ΑΠΟΛΥΤΟΣ  με  την  εμφύτεση chip  στο  ανθρώπινο  σώμα  καθως  υπάρχουν  ηδη  προγράμματα  που  δουλεύουν  επάνω  στο θέμα  "ελέγχου  εγκεφάλου με νευροτεχνολογία".

Φυσικά  ο  ΘΕΟΣ  είναι  ΠΑΝΩ ΑΠΟ  ΟΛΟΥΣ  που  σημαίνει  οτι  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ  ΜΕΤΑΝΟΙΑ  για  λόγους  οικονομιας  εκει  Οπου  Εκείνος  Θελήσει,  ΔΕΝ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ  ΝΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΜΕΤΑΝΟΙΑ  ΜΕΤΑ  ΤΟ  ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ.

 

update  12_7_2020 ==>

mRNA εμβολια  ---> εισαγωγη  στον  οργανισμό  του  κωδικα  λειτουργίας  των  nanobots  με  την  πρόφαση  του  εμβολιασμου  λογω  σοβαρων  ασθενειών. Επίσης  θα  εισαγεται και το  ενζυμο  Λουσιφεράση ή  θα  υπάρχει  στον  κωδικα  τροπος  σχηματισμου  του απο  τον  οργανισμο μας!!
 
ΕΝΖΥΜΟ ΛΟΥΣΙΦΕΡΑΣΗ  -->παραγωγη  φωτός  απο  χημική  αντίδραση - ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ, ΝΑ ΤΟΝ ΣΚΑΝΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΟΧΙ! 
==>o προσωπικός  αριθμός  καθε  ανθρώπου  θα  αναγνωρίζεται  μεσω  ΛΟΥΣΙΦΕΡΑΣΗΣ ==χαραγμα!! οποιος  εχει  κανει  το  εμβόλιο  θα  μπορει  να  ΠΩΛΕΙ - ΑΓΟΡΑΖΕΙ κτλ κτλ
 
nanobots  --->κυκλοφορια  στο αιμα / εγκεφαλο / ελεγχος  εγκεφαλου-νου / δυνατότητα  επηρεασμου  ανθρωπινων  λειτουργιών (+θανατος) 
==> ΟΠΟΙΟΣ  ΔΕΝ  ΠΡΟΣΚΥΝΕΙ  ΤΟ  ΘΗΡΙΟ  ΘΑ  ΘΑΝΑΤΩΝΕΤΑΙ
 
(MICROSOFT)  ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ  ΑΡΙΘΜΟ WO 2020 060606  ---> δυνατότητα   πληρους  ελέγχου  του  ανθρωπου
mRNA εμβολια  ---> εισαγωγη  στον  οργανισμό  του  κωδικα  λειτουργίας  των  nanobots  με  την  πρόφαση  του  εμβολιασμου  λογω  σοβαρων  ασθενειών. Επίσης  θα  εισαγεται και το  ενζυμο  Λουσιφεράση ή  θα  υπάρχει  στον  κωδικα  τροπος  σχηματισμου  του απο  τον  οργανισμο μας!!
 
ΕΝΖΥΜΟ ΛΟΥΣΙΦΕΡΑΣΗ  -->παραγωγη  φωτός  απο  χημική  αντίδραση - ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ, ΝΑ ΤΟΝ ΣΚΑΝΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΟΧΙ! 
==>o προσωπικός  αριθμός  καθε  ανθρώπου  θα  αναγνωρίζεται  μεσω  ΛΟΥΣΙΦΕΡΑΣΗΣ ==χαραγμα!! οποιος  εχει  κανει  το  εμβόλιο  θα  μπορει  να  ΠΩΛΕΙ - ΑΓΟΡΑΖΕΙ κτλ κτλ
 
nanobots  --->κυκλοφορια  στο αιμα / εγκεφαλο / ελεγχος  εγκεφαλου-νου / δυνατότητα  επηρεασμου  ανθρωπινων  λειτουργιών (+θανατος) 
==> ΟΠΟΙΟΣ  ΔΕΝ  ΠΡΟΣΚΥΝΕΙ  ΤΟ  ΘΗΡΙΟ  ΘΑ  ΘΑΝΑΤΩΝΕΤΑΙ
 
(MICROSOFT)  ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ  ΑΡΙΘΜΟ WO 2020 060606  ---> δυνατότητα   πληρους  ελέγχου  του  ανθρωπου
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το 2012 η Veritas Scientific ισχυρίζεται ότι αναπτύσσει τεχνολογία η οποία θα μπορεί να "εισβάλλει στις σκέψεις".

ο πρόεδρος Ομπάμα πρόσφατα, στις 2 Απριλίου 2013, ότι προχωρούν σε επίσημες νέες έρευνες του εγκεφάλου με το πρόγραμμα πλέον:  BRAIN Initiative (Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies - Έρευνα Εγκεφάλου Μέσω Προωθημένων Καινοτομικών Νευροτεχνολογιών). Το σχέδιο BRAIN θα ξεκινήσει το 2014 και σε αυτό θα εμπλακούν οι σημαντικότεροι ερευνητικοί φορείς των ΗΠΑ, όπως τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) που θα έχουν και το συντονισμό, το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF), και η γνωστή για τις Ναζιστικού τύπου έρευνες με ανθρώπους - πειραματόζωα DARPA  (Υπηρεσία Προωθημένων Αμυντικών Ερευνητικών Προγραμμάτων).     

The BRAIN Initiative (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies, also referred to as the Brain Activity Map Project) is a proposed collaborative research initiative announced by the Obama administration on April 2, 2013, with the goal of mapping the activity of every neuron in the human brain

They proposed the development of nanoparticles that could be used as voltage sensors that would detect individual action potentials, as well as nanoprobes that could serve as electrophysiological multielectrode arrays. In particular, they called for the use of wireless, noninvasive methods of neuronal activity detection, either utilizing microelectronic very-large-scale integration, or based on synthetic biology rather than microelectronics

Ο γέροντας Σωφρόνιος παρατηρώντας τις εξελίξεις πρόβλεψε, ως φαίνεται, ότι θα μας απασχολούσε τώρα αυτό το ερώτημα, και από θέση κύρους, σαν Θεόπτης και πληροφορημένος άνωθεν, μας λύνει την απορία: «Στην Δύση οι άνθρωποι ζουν με τον εγκέφαλο, δηλαδή έχουν κέντρο της ζωής τους την λογική. Έτσι, αν οι επιστήμονες ανακαλύψουν ένα μηχάνημα, τότε θα μπορέσουν να διαβάσουν τις σκέψεις των ανθρώπων και να τους κατευθύνουν. Όσοι, όμως, ζουν με την καρδιά, μέσα στην οποία ενεργεί η Χάρη του Θεού, και προσεύχονται καρδιακά, αυτοί έχουν το χάραγμα του Σταυρού μέσα σε αυτήν και κανείς δεν μπορεί να τους ελέγξει πνευματικά. Αυτοί έχουν την ελευθερία του πνεύματος».   Βέβαια αυτό σημαίνει πως μόνο οι αληθινοί Χριστιανοί, που όχι μόνο είναι βαπτισμένοι, αλλά και διατηρούν τη χάρη του Θεού μέσω των Μυστηρίων της Εκκλησίας και της προσευχής, θα ξεπερνούν τις τεχνολογικές και λοιπές παγίδες που υποδουλώνουν στα αντίχριστα κέντρα εξουσίας. Με άλλα λόγια όσοι έχουν Χριστό στην καρδιά τους, τότε Αυτός κλείνει και ουδείς μπορεί να ανοίξει, και πάλι Αυτός ανοίγει και ουδείς μπορεί να κλείσει. (Αποκ. Γ 7)

 

 

 

 

Πρόσφατα στην Μελβούρνη της Αυστραλίας διαφήμισαν στην Τηλεόραση (στις ειδήσεις) για την εμφύτευση Μικροτσίπ σε ανθρώπους. 
Ο τίτλος του θέματος τους ήταν:
 
«Ένα Μικροτσίπ κάτω από το δέρμα μπορεί να αντικαταστήσει τα κλειδιά, πιστωτικές κάρτες».
Μεταξύ άλλων μας λένε ότι, μέχρι τώρα έχουμε ακούσει για μικροτσίπ σε κατοικίδια ζώα της οικογένειας, αλλά τώρα υπάρχει μια παρόμοια συσκευή και για τους ανθρώπους (ακίνδυνη) που εκτελεί βασικές τεχνολογικές εργασίες. 
Ενώ στην συνέχεια δείχνει το βίντεο τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το τσιπ. Δεν χρειάζεται να κουβαλάμε πλέον πορτοφόλι και χρήματα. Μπορούμε να κάνουμε εύκολα συναλλαγές με τράπεζες και διάφορες άλλες υπηρεσίες.
Η  ασφάλεια επίσης στις συναλλαγές μας π.χ. με τράπεζες είναι πιο ασφαλείς από το αν κάναμε τις συναλλαγές μας online.
Δεν κινδυνεύουμε ακόμη να πέσουμε θύματα hacking και να μας πάρουν χρήματα από τους λογαριασμούς μας. Τα απόρρητα στοιχεία μας δεν είναι εκτεθειμένα στο διαδίκτυο.
Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε για κωδικούς αφού όλοι οι κωδικοί είναι περασμένοι στο τσιπ. Τέλος μας λένε ότι το τσιπ αυτό "συνεργάζεται" φυσικά και με άλλες συσκευές όπως κινητά, υπολογιστές, τάμπλετ κλπ.

 

https://www.9news.com.au/national/2015/07/27/17/53/microchip-under-the-skin-may-replace-keys-credit-cards

 

-------------------------------------------

Μας εξοικειώνουν με διαφόρων τύπων "σφραγίσματος" στο σώμα μας, ώστε να μην αντιδράσουμε στο τελικό χάραγμα του Αντιχρίστου...

Μια νέα μέθοδος πληρωμών δοκιμάζεται σε 15 καταστήματα στο Λουντ της Σουηδίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε 1.600 εθελοντές να πραγματοποιούν συναλλαγές χρησιμοποιώντας την παλάμη τους σαν ηλεκτρονικό πορτοφόλι.
Αναπτυγμένη από ερευνητές του πανεπιστημίου της πόλης, η τεχνολογία μπορεί να ταυτοποιεί κάθε εθελοντή από το μοναδικό σχήμα που δημιουργούν οι φλέβες στο χέρι του. Έτσι, σε κάθε συναλλαγή, ο χρήστης τοποθετεί το χέρι του πάνω από το ειδικό τερματικό στο κατάστημα, για να αναγνωρισθεί η ταυτότητά του. Στη συνέχεια, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να πληκτρολογήσει το PIN, ώστε να επικυρώσει την πληρωμή.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ερευνητές δημιούργησαν μια «φορετή» συσκευή, λεπτή όσο ένα αυτοκόλλητο τατουάζ, που μπορεί να αποθηκεύει και να μεταδίδει δεδομένα σχετικά με τις κινήσεις ενός ατόμου, να λαμβάνει ιατρικές πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του και να εκλύει φάρμακα στο δέρμα του.

 

https://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231307974

 

 

Η προώθηση  του  ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ-ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ  συνεχιζεται  κανονικα  και  διαβάζουμε  σε  αρθρα τις  "ΕΥΚΟΛΙΕΣ" που  θα προσφέρει..

"Why I want a microchip implant"

https://www.bbc.com/future/story/20140209-why-i-want-a-microchip-implant

 

Όπως δημοσίευσε η εφημερίδα on-lineiovivoaroma.it , από το Μάιο του 2014 σε όλη την Ευρώπη, θα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν όλα τα βρέφη για να εγκαταστήσουνε το μικροτσίπ κάτω από το δέρμα που θα εφαρμόζονται και στα δημόσια νοσοκομεία κατά τη στιγμή της γέννησης τους.

Το CCCP (Συμβουλευτική Επιτροπή για τον Έλεγχο του πληθυσμού) έλαβε υπόψη της υποχρεωτική εγκατάσταση για τους πολίτες που έχουν γεννηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, αλλά αυτό δεν υλοποιείται πριν από το 2017.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4039  (ΦΕΚ 2/2/2014)

 

Άρθρο 4

 

3.α. Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, εξαιρουμένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για  τη φύλαξη ποιμνίων, για τους οποίους καθίσταται προαιρετική υπό την προϋπόθεση ότι δεν μετέχουν σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης με σκοπό τη βελτίωση

και τη σταθεροποίηση συγκεκριμένων φυλών

 

4. Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς  πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στην αριστερή  εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος  ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης),  το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το πρότυπο  ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX−B και μπορεί να

αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το  πρότυπο ISO 11785 και καταχωρίζεται στη Διαδικτυακή  Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων

συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

 

Aρθρο 5

 

1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς  υποχρεούται:

 

α) να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του  ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας  πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και  οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη  γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση  ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές  σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα,  η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους  κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό του

 

7β. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής  σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς (με  σκοπό να αποτραπούν φαινόμενα εγκατάλειψης ζώου)  ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο (με σκοπό την  αποτροπή παράνομου σκοπού).

 

ΠΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ  ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΑΡΑΓΕ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΙΔΙΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ???

 

οι αυτόματοι πωλητές βενζίνης εκτός του ότι σου φακελώνουν το αυτοκίνητο γιατί πρέπει να γράψεις την πινακίδα του για να βάλει βενζίνη, έχουν και 3 υποδοχές πληρωμής.
Όπως βλέπουμε και στις φώτο η 1η υποδοχή είναι για πιστωτική κάρτα, η 2η υποδοχή για μετρητά, ενώ η 3η είναι ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ BAR CODE ή GIA ΤΣΙΠΑΚΙ ΣΕ ΧΕΡΙ !!!!
Το μεταλικό στρόγγυλο που βλέπετε στις φώτο είναι το σύστημα που διαβάζει το τσιπάκι ή to bar code με ένα απλό πέρασμα.
Τέλος οι πωλητές που έχουν εκπαιδευτεί στα συστήματα αυτά μας είπαν πως η εταιρεία τους ενημέρωσε πως ο τρόπος πληρωμής με τσιπάκι θα ισχύει αρκετά σύντομα και στην χώρα μας....

https://www.katohika.gr/2014/03/avtomatoi-polites-me-tsipaki-kai-stin-ellada.html