περι ΕΜΒΟΛΙΟΥ - ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ

2023-01-24 11:00
 
Μή γάρ θάνατος ἐξουσιάζει τῶν ἐσφραγισμένων ψυχῶν τῇ χάριτι τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ; Μή ἀντιβλέψαι τολμᾷ ὁ νοητός λύκος τῇ τοῦ ἀρχιποίμενος Χριστοῦ σφραγῖδι, ᾗ σφραγίζει τά ἴδια πρόβατα; Οὐμενοῦν, ἀδελφοί πιστοί καί θεόφρονες. Ὅσοι τοίνυν ἀσφράγιστοι, δράμετε· ὅσοι ἀσημείωτοι, σπεύσατε τῷ σημείῳ σημειωθῆναι τοῦ Πνεύματος. Τίς δέ ἐστιν ὁ ἀσφράγιστος; Ὁ δειλαινόμενος θάνατον. Τίς ὁ ἀσημείωτος; Ὁ μή ἀκριβῶς τό εἶδος τῆς σφραγῖδος γινώσκων· ὁ γάρ τό θεῖον καταμαθών ἐκτύπωμα, θαρρήσας τῇ πίστει ἐλπίδα ἀκαταίσχυντον κέκτηται. 
 
Αγιου Συμεων Νεου Θεολόγου , β'κατηχητικός λόγος-αποσπασμα
 
 
Ρωμ. 2,28          οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή,
Ρωμ. 2,29          ἀλλ᾿ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ Θεοῦ.
 
Προς Ρωμαίους επιστολή Αποστόλου Παυλου
 
 
 
Περισσότερο ἀπό 100 χρόνια πρίν,ὁ Rudolf Steiner (1861-1925) ἔγραψε :
 
« Ἐξαλείφουμε τήν ψυχή μέ τά φάρμακα »
 
« Στό μέλλον θά ἐξαλείψουμε τήν ψυχή μέσῳ τῶν φαρμάκων.Ὑπό τό πρόσχημα τῆς "ὑγιοῦς ὁπτικῆς γωνίας",θά ὑπάρξῃ ἕνα ἐμβόλιο μέ τό ὁποῖο τό σῶμα θά μπορῇ νά εἶναι ἐπεξεργάσιμο ἀπό τήν στιγμή τῆς γέννησης,ἔτσι ὥστε ὁ ἄνθρωπος δέν θά μπορῇ νά ἀναπτύξῃ τήν σκέψη τῆς ὑπάρξεως τῆς ψυχῆς καί τοῦ Πνεύματος.
Θά ἐμπιστευτοῦμε στά χέρια τῶν ὑλιστῶν ἱατρῶν τό θέμα τῆς ἀφαίρεσης τῆς ψυχῆς τῆς ἀνθρωπότητος.Ὅπως καί σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἐμβολιάζονται κατά τῆς μίας ἤ τῆς ἄλλης ἀρρώστιας,ἔτσι καί στό μέλλον,τά παιδιά θά ἐμβολιάζονται μέ μία οὐσία πού θά παράγεται μέ ἕναν τόσο ἀκριβή τρόπο,πού ὁ κόσμος,χάρη σ᾿ αὐτόν τόν ἐμβολιασμό θά ἔχῃ ἀνοσία στό νά ὑπακούει στήν "τρέλλα" τῆς πνευματικῆς ζωῆς.Θά εἶναι ἐξαιρετικά εὐφυής (ὁ ἄνθρωπος) ἀλλά δέν θά ἀναπτύσσῃ μία συνείδηση καί αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός στόχος κάποιων ὑλιστικῶν κύκλων.
Μ᾿ ἕνα τέτοιο ἐμβόλιο μπορεῖς εὔκολα νά κάνῃς τό αἰθερικό σῶμα νά "σβήσῃ" μέσα στό φυσικό σῶμα.Μόλις τό αἰθερικό σῶμα ἀποκολληθεί,ἡ σχέση μεταξύ τοῦ σύμπαντος καί τοῦ αἰθερικοῦ σώματος θά γινόταν ἐξαιρετικά ἀσταθής καί ὁ ἄνθρωπος θά γινόταν ἕνα αὐτόματο (ρομπότ) διότι τό φυσικό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νά εἶναι ἀψεγάδιαστο ἐπάνω σ᾿ αὐτή τήν Γῆ.
Ἔτσι,τό ἐμβόλιο γίνεται ἕνα εἶδος ἀρειμάνιας ( σατανικῆς) δύναμης καί ὁ ἄνθρωπος δέν θά μπορῇ πλέον νά ξεφορτωθῇ αὐτό τό δοσμένο ὑλιστικό συναίσθημα καί γίνεται ὑλιστής ἐκ κατασκευῆς καί δεν θά μπορῇ πλέον ν᾿ ἀνέλθῃ στό πνευματικό ἐπίπεδο.» 
 
https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2022/05/blog-post_84.html
https://www.henrymakow.com/2022/05/rudolf-steiner-predicted-reign.html
 
 
 
Τα εμβόλια απενεργοποιούν την ικανότητα των κυττάρων να επιδιορθώνουν το DNA... Διαγράφουν τα γονίδια Ε1, Ε3, και Ε4 και αυτό ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΤΕΝΤΕΣ...Η διαγραφή αυτών των γονιδίων μπορεί να προκαλέσει AIDS, πήξη του αίματος , θρομβώσεις και θρομβοεμβολές, μόνιμη στειρότητα... Επίσης τα γονίδια αυτα σχετίζονται και με την νοημοσύνη μας αλλα και την άμυνα του οργανισμού μας ...
 
(ερευνα Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης)
 
https://www.brighteon.com/2e693d2a-9155-4aad-a1d1-7fc28ac9227c
 
 
ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΠΛΟ SARS_CoV_2 ( C@VID-19 ).
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ.
 
https://www.facebook.com/neataksi.blogspot/videos/518616259647257/?t=81
 
DNA gene encryption, digital watermarking, synthetic morphogenesis, living machines, passive immunization and mRNA, mDNA injectables

Digital Watermarking, steganography, DNA encryption and gene patenting

 
TO  ΕΜΒΟΛΙΟ  ΠΕΡΙΕΧΕΙ  ΤΗΝ  ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥ (digital watermarking / gene patenting)  ΠΟΥ ΟΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ!
 
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ.
 
https://odysee.com/@HealthTech:5/FrPaisios_IK_Talk_231121:d
 
https://odysee.com/@%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%
CE%93%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A31:b/FrPaisios_IK_Talk_041221_v3c:f
 
 
 
   περι Αποκαλυπτικου χαράγματος ως επιβατων επι του εμβολίου σε μια υπόσταση (σωμα) αλλα με διαφορετικές φύσεις(nanochip το ΧΑΡΑΓΜΑ ,εμβολιο το οχημα του)
τροπαριο Θεοφανειων
Ἡ φωνή τοῦ Λόγου, ὁ Λύχνος τοῦ Φωτός, ὁ Ἑωσφόρος, ὁ τοῦ Ἡλίου Πρόδρομος, ἐν τῇ ἐρήμῳ, Μετανοεῖτε, πᾶσι βοᾷ τοῖς λαοῖς, καί προκαθαίρεσθε· ἰδού γάρ πάρεστι Χριστός, ἐκ φθορᾶς τόν Κόσμον λυτρούμενος.
Ἑρμηνεία.
Μέ τρία ὁμοιώματα δείχνει ὁ Ἱερός Μελωδός ἐν τῷ Τροπαρίῳ τούτῳ τήν οἰκειότητα ὅπου ἔχει ὁ Βαπτιστής Ἰωάννης μέ τόν Δεσπότην Χριστόν· παρομοιάζει γάρ τόν Ἰωάννην μέ τήν φωνή, μέ τόν λύχνον καί μέ τόν ἑωσφόρον (τόν αὐγερινόν)· τόν δέ Δεσπότην Χριστόν παρομοιάζει μέ τόν λόγον, μέ τό φῶς καί μέ τόν Ἥλιον. Παρομοιάζει λοιπόν πρῶτον τόν Ἰωάννην μέ τήν φωνήν, τόν δέ Χριστόν, μέ τόν λόγον· διότι ἡ φωνή εἶναι ἀήρ πεπληγμένος, καί γίνεται ὄχημα τοῦ προφορικοῦ λόγου· καί ἄν ἡ φωνή πρώτη δέν ὑποτεθῆ, ὁ προφορικός λόγος δέν εἶναι δυνατόν νά φανερωθῇ εἰς τούς ἄλλους.
Παρομοιάζει δεύτερον τόν Ἰωάννην μέ τόν λύχνον, καί τόν Χριστόν, μέ τό φῶς· διότι ὁ λύχνος εἶναι ὄχημα τοῦ φωτός· ἐπειδή τό φῶς ἐπιτιθέμενον εἰς τόν λύχνον φωτίζει τό ὁσπίτιον καί τούς ἐν τῷ ὁσπιτίῳ κατοικοῦντας ἀνθρώπους
Τό μέν οὖν «μετανοεῖτε» εἶπεν ὁ Ἰωάννης, καθό φωνή· ταύτης γάρ ἴδιον εἶναι τό βοᾶν· τό δέ «προκαθαίρεσθε» εἶπε, καθό λύχνος· ἴδιον γάρ εἶναι τοῦ λύχνου νά καθαρίζῃ ὁπωσοῦν τό σκότος καί νά εἰσάγῃ τόν φωτισμόν · τό δέ, «ἰδού πάρεστι Χριστός ἐκ φθορᾶς τόν Κόσμον λυτρούμενος» τό εἶπε, καθό αὐγερινός· τοῦτο γάρ τοῦ αὐγερινοῦ ἴδιον εἶναι· ὁ γάρ αὐγερινός πρό τοῦ Ἡλίου ἀνατέλλων
(2) τό ὄνομα «Χριστός» σημαίνει «Θεάνθρωπος», ὡς εἴπομεν, καί δηλοῖ, οὐ τήν χρίσασαν μόνον Θεότητα, ἀλλά καί τήν χρισθεῖσαν ὑπ᾿ αὐτῆς ἀνθρωπότητα, ἀκολουθεῖ ἐξ ἀνάγκης, ὅτι ὁ Θεάθρωπος Χριστός μίαν μέν ὑπόστασιν ἔχει, καθ᾿ ἥν ἡ προσλαβοῦσα Θεότης ἡνώθη μέ τήν προσληφθεῖσαν ἀνθρωπότητα, δύο δέ τάς φύσεις καί θελήσεις καί ἐνεργείας, κατά τήν κοινήν γνώμην τῶν Ἱερῶν Θεολόγων
Αγιος Νικόδημος Αγιορείτης - ερμηνεία κανόνος εορτής Θεοφανείων
(2) ερμηνεια στο τροπαριο "Ἀπόθου φόβον ἅπαντα, ὁ Λυτρωτής τῷ Προδρόμῳ ἔφησεν..."
αδελφοι μου,
"Ο λύχνος εἶναι ὄχημα τοῦ φωτός·", αλλα και "ἴδιον γάρ εἶναι τοῦ λύχνου νά καθαρίζῃ ὁπωσοῦν τό σκότος καί νά εἰσάγῃ τόν φωτισμόν " αυτο μας λέει ο Αγιος Νικόδημος για την σχεση Ιωαννου Προδρόμου και Χριστου.Αν το μεταφέρουμε στο θεμα του χαραγματος μπορουμε να πουμε οτι
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ αρα ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΩΣ ΛΥΧΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΦΩΣ το διαβολικο (ΕΡΧΟΜΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ)
"Οτι ὁ Θεάθρωπος Χριστός μίαν μέν ὑπόστασιν ἔχει, καθ᾿ ἥν ἡ προσλαβοῦσα Θεότης ἡνώθη μέ τήν προσληφθεῖσαν ἀνθρωπότητα, δύο δέ τάς φύσεις καί θελήσεις καί ἐνεργείας" και απο εδω μπορούμε να πουμε οτι σε μια υπόσταση (ανθρωπινο σωμα) αλλα με διαφορετικές φύσεις(nanochip το ΧΑΡΑΓΜΑ ,εμβολιο το οχημα του) ισχυει και στην δικη μας περιπτωση.
ΘΕΟΣ -ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΝΟΥΣ (ΨΥΧΗ)- ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ - ΣΩΜΑ
ΔΙΑΒΟΛΟΣ - ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 5G - ΧΑΡΑΓΜΑ - ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - ΣΩΜΑ
Και εδω αν θεωρήσουμε οτι ΝΟΥΣ-ΨΥΧΗ απο την μια και ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ-ΣΩΜΑ απο την αλλη (ΠΝΕΥΜΑ-ΥΛΗ) ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ στον ανθρωπο ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ,ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΩΣ ΔΥΟ ΦΥΣΕΙΣ ,ΑΣΥΓΧΙΤΕΣ και το μεταφέρουμε στο χαραγμα θα εννοήσουμε οτι ΧΑΡΑΓΜΑ ειναι μια οντοτητα και απο την αλλη ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ-ΣΩΜΑ ειναι αλλη οντοτητα, ειναι στο ΙΔΙΟ ΣΩΜΑ αλλα με 2 ΦΥΣΕΙΣ, ΑΣΥΓΧΙΤΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ με ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ!! Και τελος ολα αυτα σε συνδυασμό με το οτι το ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ καταλήγουμε οτι το ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΕ ΥΛΙΚΟ-ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (νανοσωματιδια που ειναι σε ρολο εγκεφαλου σωματικου) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ (που θα ειναι nanochip εμφυτευσιμο ή επικολλουμενο επι του σωματος) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ, ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩ ΚΟΣΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ,ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΩ ΚΟΣΜΟ.Ετσι με την αρχιτεκτονικη αυτη καλυπτουμε την ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ που θα επιβαλλουν ΔΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ αλλα και την θεολογική προτύπωση ολων αυτων που μας έχει αποκαλυψει ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ.
ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ - ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ - ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΕΝ ΝΗΨΗ
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ
ΚΥΡΙΟΣ IC XC μεθ ημων
ΙΩΑΝΝΗΣ